Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8? )
te Praag doen aanplakken, dat hij er in bewiih'gde om
er beoordeeld te worden, en om de straffen tege.i de
ketters gemaakt te ondergaan, zoo men hem konde over-
tuigen van eene dwaling tegen het Geloof. Na deze ver-
klaring had de keizer StGisviuNDo» hem eene vrijgelei-
de gegeven, niet ora hem te bevrgden van de straf,
waaraan hij zich zelven onderwierp; miar om hem ze-
kerheid op de reize, en een gemakkelqk middel te ge-
ven om zich te regtvaardigen, zoo hij belasterd Avas ge-
weest, gelijk hij het voorgaf. Zoodra hij te Constans
was aangekomen, begon hij er zijne dwalingen te lee-
ren , zonder het oordeel der Kerkvergadering omtrent
zijne leering af te wachten. Men hield het aldus voor
noodzakelqk om zich van zijnen persoon te verzekeren,
en de Kerkvergadering benoemde zaakgelastigden onl
zijne schriften te onderzoeken: zij vonden er eene me-
nigte dwalingen in ; men drong vergeefs bij hem aan om
die te herroepen. Hg verscheen in de eerste zitting, die
den 5 Junij gehouden werd. Men trok uit zijne schriften
verscheiden punten , die de dwalingen van Wiclep be-
helsden. Nadat men hem de vrgheid gelaten had om
zich over ieder punt duidelijk te verklaren, vermaande
men hem om zich aan het oordeel der Kerkvergadering
te onderwerpen, en men stelde hem een formulier voor
om zijne dwalingen te herroepen, hetwelk hij halsstar-
rig weigerde te onderteekenen. De Kerkvergadering, die
niet gaarne tot het uiterste wilde overgaan, beproefde
herhaalde malen om zgne hardnekkigheid te buigen. Men
begon met zijne boeken ten vure te doemen : men dacht
hem daardoor bevreesd te maken; raaar hij bleef vast
staan bij zgne weigering. Toen werd die halsstarrige
aartsketter plegtiglijk van de heilige Ot(!ii.n gedegradeerd,
en aan de wereldlijke regering van Constans overgege-
ven , die , volgens de keizerlgke wetten, hem veróor-r
deelde ,. om verbrand te worden. Hieronimüs , zijn leer-
ling, even halsstai'rig als zijn leermeester , onderging de-
zelfde straf. — De Kerkvergadering heeft om hunne straf
niet verzocht, raaar zg. heeft het regt vau den Sonvereia