Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 86 ) \
oordeeld werden. Om zich hierover te wreken, randde
deze aartsketter de geheele kerkelijke rangorde aan. Hij
leerde openlijk, dat de Paus het Hoofd van de Kerk
niet is, dat de Bisschoppen in het minste geenen voor.
rang hebben boven de enkele Priesters; dat men alle
kerkelijke magt verliest door de doodzonde; dat de biecht
onnoodig is voor dengenen, die een genoegzaam berouw
heeft. Hij voegde er demagogische stellingen bij, die
aanleiding gaven tot eenen algemeenen opstaud der boe-
ren in dat rijk, dien ffleu dempte. Deze dwalingen
schoten in Engeland, waar zg begonnen waren, geene
diepe wortelen, en met den dood van Wiolef verviel
zgne sekte allengs; maar deze leeraar der nieuwigheden
had schriften, waarin het vergif der ketterij was, nage-
laten. Deze schriften zijn door eenen edelman van Bo"
heme, die te Oxford had gestudeerd, naar Praag over-
gebragt , en medegedeeld geworden aan Jan Hvs , Rector
der Universiteit van Praag. Deze nam de verderfelij-
ke leer, die deze boeken behelsden, ,aan, en ventten die
met eenen ongeloofelijten ijver in zgne leerreden uit.
Hij voegde er nieuwe dwalingen hij, onder andere de
noodzakelijkheid om het H. Sacrament des Altaars onder
de twee gedaanten te ontvangen. Hg won een groot ge-
tal leerlingen aan, waarvan Hironimüs van Praag de
dolste was, en deze sekte heeft grooten voortgang in
Boheme gejnaakt, ontstak er eenen burger-oorlog, en deed
er veel bloeds stroomen' De'Aartsbisschop van Praag,
en de Paus Joannes XXIH, verzuimden 'niets, om den
loop der dwajing te stuiten, en om de leeraar van deze
nieuwigheden tot de waarheid en tót onderwerping terug
te brengen; maar al'hunne pogingen zijd vruchteloos
geweest, en Jan Hfs ging voort, gevolgd van eene on-
telbare menigte volks, welke hem met eene overmatige
geestdrift aanhoorde, ' zijne , ketterij in de sleden en in
de dorpen te verspreiden.. Zoo hoog waren de zaken
geloopen, toen mm de. Kerkvergadering van Consians
hield. Jan Hïs, kjvam er zelf om,zijne leering. te ver-
■dedig^Br Jtlij h£|d,, vwr zijn vertrek aan de kerkdenrea