Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 85 ) \
eenigen Paus is erkend geworden. Overigens, «choon
men verdeeld is geweest omtrent het regt der partijen ,
bleef men echter niet te min vast gehecht aan den Apos-
tolischen Stoel, aan den Stoel vau den H. Pbtrus; j9n
deze scheuring, hoe beweenlijk zij op zich zelve jW^,
was minder nadeelig voor de gewetens, dan de andere
ergernissen. Dit is eene opmerking van den H. Anto-
NIU3, Aartsbisschop van Florence, die in het midden
der volgende eeuw schreef: » Men konde," zegt hij ,
> ter goeder trouw en met een gerust geweten voor de
eene of andere partij zijn; want alhoewel het noodzake-
lijk is te gelooven, dat er raaar een éénig zigtbaar Hoofd
der Kerk is; zoo het nogtans gebeure, dat er ter zelf-
der tijd twee Paussen aangesteld worden; zoo is het
niet noodzakelijk'fe gelooven, dat deze of gene de wet-
tige Paus is; maar men moet slechts gelooven, dat de-
gene , die volgens de kerkregels is verkozen geworden ,
de ware Paus is, en hef volk is niet verpligt, regterlgk
te onderscheiden wie deze Paus is: het kan hierin^ het
gevoelen en het gedrag zijner bijzondere H^ers volgen.'
Gods groot besluit, welk de heiligrtiaking der Uitverko-
renen is, wordt ondanks de ergernissen vervuld. Inderr
daad, er waren heilige persönen zoo wel onder degene,
die den eenen als onder die, welke den anderen als
Paus aannamen en erkenden.
CLX HOOFDDEEL
Veroordeelivg van TViclep en van . Jas Hes,
Behalve de uitroeging der scheuring, had de Kerk-
vergadering van Constans nog ten voorwerp de veroor-
deeiing der ketterijen, die door Duitschland'yévs^teiA
waren geworden. VViclep, Hoogleeraar aan de Univer-
siteit te Oxford was er de voornaamste stichter van.
Hij was begonnen met eenige zonderbare meeningen
voor den dag te brengen, die door den Paus Uhba-
ÏCV8 V., en dojr de Bisschoppen van ingeland ycri