Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 80 ) \
aan het hoofd zfjner Orde plaatste, eti hij bestuurde hair;
als generaal, met veel overleg en bekwaamheid. De Taus
Gheoorius X, die veel achting voor zijne deugden en zqne
bekwaamheden had , was er over uit, om hem tot de waar-
digheid van Kardinaal te verheffen. Ue H. i^eeraar, die
van dit voornemen het vermoeden kreeg, trachtte er de
uitvoering van te beletten, door slil uit Italië te ver-
trekken; maar een uitdrukkelijk bevel van den Paus
noodzaakte hem, om schielijk weder te keeren. Hij was
in een klooster van zgne Órde, digt bij Florence, toen
twee Afgezanten van den Paus hem den kardinaalshoed
kwamen brengen. Zg vonden hem bezig met de gering-
ste werken des kloosters te doen. Dit ziende, toonden
zij hunne verwondering; maar de Heilige gaf in het ge-
heel geene verlegenheid te kennen: hij ging in hunne
tegenwoordigheid voort met het werk, hetwelk hij be.
gönnen had, en toen- hij het had voleindigd, nam hij de
teekenen van zijne nieuwe waardigheid al zuchtende
aan, en hij ontveinsde niet, hoe hard het hem viel,
zich genoodzaakzaakt te zien , om de vreedzame bezighe-
den van het klooster te verwisselen met de ontzaggelijke
verpligtingen, die men hem oplegde. Kort daarop wijde
de Paus zelf hem tot Bisschop van Albanië , en beval
hem om zich bij voorraad toe te leggen op de zaken, die
men op de algemeene Kerkvergadering van Lion moest
verhandelen. Ue H. Bonaventura begaf zich naar
die Kerkvergadering, en predikte er bij de tweede, en
bij de derde zitting; maar toen verviel hij in eene ver-
zwakking, waaraan hij stierf. Hij heeft een groot getal
werken nagelaten, die vol zijn van eene hartroerende
godsvrucht, en hij wordt onder al de Leeraars van zij-
nen tgd, bijzonderlijk beschouwd, als de grootste leer-
meester yan het geestelijke leven.