Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 79 ) \
Akwinen tol die van den H, Dominicus. Hg werd in
Toskane van zeer godvruclilige ouders geboren. IVIen gaf
hem den naam van Bonaventura , bg gelegenheid van
een woord, welk de H. Franciscus omtrent hem uit-
sprak, om de menigvuldige genade te voorspellen, die de
goddelijke barmharligheid in het vervolg over hem zoude
uitstorten. Uit gezegende kind kreeg, toen het nog maar
vier jaren oud was, eene zeer gevaarlijke ziekte. Zijne
bedroefde moeder ging naar den H. Franciscus, om heni
bet kind aan te bevelen, die over hetzelve bad, en des»
zelfs genezing verwierf. Bonaventura, van deze genade,
die hij van God ontvangen had, onderrigt, nam er ge»
noegen in, zoodra hij het konde bezelFen, en twee en
twintig jaren oud zijnde, ging hij in de Orde der Min-
der-Broeders, volgens de gelofte, die. zijne moeder om-
trent hem gedaan had. Kort daarna zond men hem naau
Pargs om er zijne letteroefeningen te voltrekken onder
den vermaarden Alexander de Hales , die een der ge-
leerdste Monniken zijner Orde was. Bonaventura heeft
er schielijke vorderingen gemaakt, en is ter zelfder tijde
als de li. Thomas , met wien hij door eenen naauwen
band van vriendschap vereenigd was, Hoogleeraar ge-
worden. De twee heilige Leeraren kwamen elkander
dikwijls bezoeken, en zij hadden voor elkander de
hoogste achting. De H. Thomas , zgnen vriend eens
bezig vindende met het leven van den H. Franciscus te
beschrijven, wilde bem van zijnen arbeid niet aftrekken:
» Laat ons," zeide hij, »den eenen Heilige voorden aiw
deren Heilige laten arbeiden; het zoude onbescheiden
zijn van hem te storen." Zeven jaren na zijne afge-
legde kloosler-gelofle, verkoos men hem om in de plaats
van Alexander de Hales de godgeleerdheid te onder-
wijzen, en hij maakte zich door zijne lessen vermaard.
Over deze verhevene wetenschap lessen gevende, legde
hij zich minder toe om geleerden te maken, dan om
Christenen te vormen: zijne leerlingen onderwijzende
in hetgeen, wat men doen moet. Hij was nog maar
vijf en dertig jaren oud, toen men hem tegen zgnen zin