Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 78 ) \
hem in vrgheid stelde, en dat men hem meester liet om
zgnen roep te volgen. Zijne oversten zonden hem naar
Keulen, om er zich in de godgeleerdheid te oefenen on-
der den grooten Albeetus. üoor dezen kundigen leer-
meester onderwezen, maakte hij in korten tijd groote
vorderingen in die wetenschap; maar uit nederigheid liet
hg het niet hlrjken: hg sprak weinig, uit vrees van den
hoovaardigen duivel ingang tot zijn hart te geven. Men
hield zgne stilzwijgendheid voor domheid , en men noem-
de hem spotswijze den dommen on. Maar zijn leermees-
ter die hem heter kende, oordeelde er gansch anders
over, en hij zeide tot die spotters, dat het geleerde
brullen van dien os eens door de gelieele wereld zoude
klinken: hg bedroog zich niet. Nadat Thomas den loop
zgner letteroefeningen volbragt, en den graad van Hoog-
leeraar verkregen had; onderwees hij te Pargs met den
grootslen roem. Hg schreef een zeer groot getal uitsteJ
kende werken, die hem wgd en zijd vermaard maakten»
De H. Leeraar schreef zijne kennis minder aan zijne
oefening dan aan het gebed toe. Hij riep altgd Gods
Geest aan, voor dat hij begon te schrijven , en hij ver-
dubbelde zijne gebeden, als hg eene grootemoeijelgkheid
moest oplossen. Paus Clemens IV. bood hem het Aarts-
bisdom van Napels aan, hetwelk de H. Leeraar afsloegi
De Paus wilde hierop niet verder aandringen; en hij be-
val hem om naar de aangezegde Kerkvergadering van
Lion fe gaan. De H. Leeraar gehoorzaamde; en alhoewel
hg toen de koorts had, vertrok hij nogtans om naar Z-ion
te gaan; maar daar de ziekte toenam, is hij genoodzaakt
geweest om onder weg te blgven liggen, en hg stierf in
de Abdg van Fosse-Neuve, in het liisdom van Terracine.
CLVIL HOOFDDEEL.
Deugden van den H. Bovavbhtvra.
De H, Bonaventüba strekte niet minder tot eer der
Orde van den H. FnANciscus, dan de H. Thomas van