Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 76 ) \
deren dan met zich zelven bemoeijende, spaarde hg niefs
om hen te verkwikten. Hij bezweek eindelijk, en is
genoodzaakt geworden, te bed te blijven liggen. Prins
Filiitus, zgn oudste zoon, was altijd bij hera. De H.
Lodewijk , die hem beminde, en die hem weldra zijn
koningrijk zou overgeven , verzamelde zijne krachten, om
hem zeer scboone vermaningen te geven , welke wij nog
hebben , en die aldus beginnen: » Mgn zoon, de voor-
naamste zaak, welke ik u beveel, is, dat gij God uit
geheel uw hart lief hebt, en dat gij liever bereid zijt
om alles te Igden, dan om eene doodzonde te begaan."
Dit had zijne deugdzame moeder hem van kindsbeen af
ingescherpt, en hiernaar had hij ook zijn gansch gedrag
geregeld. Hij verzocht in tijds ora de Sacramenten der
stervenden te ontvangen , en hij ontving die met eene
geestdrift, die aan al de omstanders tranen deed storten.
Toen hij zgn laatst oogenblik voelde naderen, liet bg
zich leggen op een bed met asch bedekt, waarop bij,
de armen kruiswijze op de borst houdende, en de oogen
naar den hemel slaande, duidelgk deze woorden van den
Psalmist uitsprekende: » Heer, ik zal ingaan in uw huis;
ik zal U aanbidden in uwen heiligen Tempel, en ik zal
uwen naam verheerlijken;" den geest gaf Aldus stierf
de beste der koningen, wiens deugden men niet kan be-
wonderen, zonder den heiligen Godsdienst, waaruit zg
zijn voortgevloeid, te loven.
C L V I. HOOFDDEEL.
Deugden van den H. Titouds van Akwinen.
De H. Lodewijk had veel achting en genegenheid
voor de Kloosterlingen der nieuwgesticbte Orden , de
Min der-Broeders en de Predikheeren. Hij bewonderde
bunnen ijver voor het heil der zielen, hunne diepe nede-
righeid, hunne boetvaardigheid, hun verstervend leven, en
hunne volmaakte belangeloosheid. Hij zeide, dat, zoo h^
äijn ligchaam in twee stukken konde yerdeelen, hij er