Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 72 ) \
De Sultan, die over zoodanig antwoord zeer verwonderd
stond , schold hem het vijfde gedeelte van die som kwijt.
Het verdrag was gesloten; maar eer men het had vol-
bragt , is de Sultan door zijne Emirs vermoord gewor-
den, cn deze dood bragt den heiligen koning in nieuwe
verlegenheid. De moordenaars kwamen als razende men-
schen in zijne gevangenis. Lodewijk zag, met bedaard-
heid , hen binnen komen, en verstomde hen door zijne
onverschrokkenheid. Zij namen genoegen in en bekrach-
tigden het verdrag: zij beraadslaagden zelfs, of zij hem
niet tot hunnen Sultan zouden aanstellen ; maar de vrees
van hunne Turksche tempels te zien vernielen door ee-
nen vorst, die zoo sterk zijnen Godsdienst voorstond,
wederhield hen om hem deze waardigheid aan te bie-
den. De koning, in vrijheid gesteld, kwam de over-
eenkomst getrouwelijk na. Hij gaf Damietie op den be-
paalden dag over : hij betaalde de beloofde som, en
daar de ongeloovigen zich ten hunnen nadeele verrekend
hadden , liet hg hun hetgene, wat er te kort was, ook
brengen, hoewel zij hunne verbindtenissen niet naauw-
keurig nakwamen.
CL IV. HOOFDDEEL;
Reis van den H. Lovewijk naar Palestina.
De ongeloovigen hielden, tegen de goede trouw van
liet verdrag, nog een groot getal Fransche gevangenen ,
en stelden alles in het werk om hen van het Geloof te
doen afvallen. Dit belette den heiligen koning om zoo
spoedig naar Frankrijk terug te keeren , als men er hem
wel toe aanzette. Om beter in de gelegenheid te zijn,
van de nog overgeblevene krijgsgevangenen uit hunne
handen te verlossen, en om het heilige Land voor eenen
geheelen ondergang te bevrijden , zeilde hij naar Palesti-
na , en hij kwam gelukkiglijk in de stad Acre aan. Hg
is door de inwoners met groote vreugdeteekenen ontvan-
gen , zg kwamen hem in processie tot aan de zee te