Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
II i 71 )
1 i die de gevolgen van dien ongeIul<kigen dag waren; De
vijanden vielen hevig op hem aan: de Franschen vlogen
den prins te hulp, en er ontstond een bloedig gevecht,
waarin hij sneuvelde. Het verlies was aan beide kanten
aanmerkelijk , maar de vijand, die in zijn eigen land
was, konde zich weder versterken. Aldus was het met
j ï do Kruisvaarders niet gelegen. Tot overmaat der ram-
J pen kwam er onder hen eene aanstekende ziekte, waar-
door zij eenige maanden niets konden uitrigten: daar de
levensmiddelen opraakten, kwam er ook hongersnood.
Men was alzoo genoodzaakt om naar Damietie terug te
keeren; maar zij werden door de vijanden achtervolgd ,
en de gansche marsch was niets anders dan een gedurig
gevecht. De heilige koning deed ongeloofelijk veel moeite;
maar genoodzaakt om zich in eene kleine stad op te
houden, viel hij met zijne twee broeders en het grootste
gedeelte van zijn leger in de handen der ongeloovigen.
De H. Lodewuk scheen in de gevangenis dezelfde als
op den troon, even groot in de ketenen, als toen hij op
het slagveld overwinnaar was geweest. De barbaren
stonden zelve verwonderd over zijne standvastigheid, en
zij zeiden, dat zij nog nooit zoo eenen trotschen Christen
gezien hadden. Barbaarsch behandeld, gedroeg hij zich
altijd als een koning, wiens grootheid niet afhangt van
hetgene, wat er gebeurt; als een geloovige Christen,
wien God alles is; als een held, wiens ziel boven alle
tegenspoeden verheven is. » Gij zijt in de ketenenzei-
den hem de barbaren, » en gij behandelt ons alsof wij
uwe gevangenen waren." Deze heldhaftige standvastigheid
maakte zoo grooten indruk op den Sultan, dat hij hem
de vrijheid aanbood, onder voorwaarde, dat Lodewijk
een millioen gouden stukken , besans genaamd, tot losgeld
fvoor zijnen persoon en voor dat van de andere gevange-
nen zoude betalen. De koning antwoordde hierop: n De
persoon van eenen koning van Frankrijk laat zich voor
) geene bepaalde som gelds loskoopen: ik zal de stad Da-
( rnieite voor mijne vrijheid overgeven, en tot losgeld voor
mijne onderdanen die som betalen, die gij van mij eischt.",