Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 68 }
kamer was, en hij stichtte een kapittel van Kanöniken ,
om er de godsdienstoefeningen te doen. De heilige kapel
is met zeer veel plegtigheid ingewijd, en op deze plaats
deed de heilige Koning gewoonlijk zijne godvruchtige
oefeningen, en bragt er somwijlen geheele nachten door
in het gebed; maar de tijd, dien hg hieraan besteedde,
was nooit ten nadeele van zijn volk fig wist zeer wel,
dat de godsvrucht, die belet om zijne pligten te volbren-
gen, eene valsche godsvrucht is. De gedenkstukken,
die ons van zijne regering nog overig zijn, getuigen, dat
zijne oplettendheid liep over al de takken van het ber
wind, en dit bewijst, dat de pligten van zijne konink-
lijke waardigheid zijne grootste bezigheid was; Frankrgk
is aan hem de schoonste stichtingen, ea de wijsste wet-
ten verschuldigd
CLIl. HOOFDDEEL.
Eerste Kruistogt van den If, Lodewijk.
Het Jaar 1248.
Eene gevaarlijke ziekte van den heiligen Lodfwijk
heeft aanleiding gegeven tot den eersten Kruistogt, welke
hij ondernam om het heilige Land weder te bekomen.
Hij kreeg een zoo sterken rooden loop, dat hg er schie-
lijk door in het uiterste gevaar kAvam. 31en dacht gedu-
rende eenige oogenblikken , dat hg dood was. Het ont-
stelde Frankrgk zond vurige gebeden tot God op, en
smeekte Hem, dat Hg hun bunnen vader en hunnen
koning mogte wedergeven. Men leide op het ligchaam
van den stervenden vorst hel stuk van het heilige Kruis,
en de andere overblijfsels, die hij uit Konstantinopel ge-
kregen had, en hij kwam weder bg. Het eerste woord,
welk hij sprak, was om den Bisschop van Pargs te roe-
pen, en om van hem het Kruis tot eene Kruisvaart te
verzoeken, omdat hij het heilige Land wilde te hulp ko-
men. De Kerkvoogd vond er veel zwarigheid in; maar
de koning hield zoo zielroerend aan, dat het niet moge-
L