Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 65 ) \
gij van den troon beroofd werdt en stierft, dan dat gjj
u met ééne éénige doodzonde bezoedeldet." De jonge
Lodewijk hoorde met vermaak de wgze vermaningen
zijner moeder aan, en hij vergat die nooit. Blanka ,
die alléén niet in staat was om de opvoeding van den
jongen koning te voltooijen, gaf hem zeer verstandige
leermeesters, die hem de hoedanigheden van eenen Held,
en de deugden van eenen grooten Heilige inscherpten.
Zij leerden hem dat alles groot is in het Christendom ,
cn oneindig verheven boven hetgene, wat men in de we-
reld het meeste acht. De gelukkige inborst van den
Prins hielp zeer veel om het doel van zgne leermeesters
te begunstigen, en zijne vorderingen liepen hunne lessen
vooruit. Hij toonde geheel zijn leven door, hoe hoog
hij de genade van het H. Doopsel schatte, door dat
hij eene bijzondere liefde aan den dag legde voor de plaats,
waat hij gedoopt was. Hij teekeade zich somwijlen
Lodewijk. \an Poissij, hier door te kennen gevende,
I dat hij den naam van eenen Christen de voorkeur gaf, bo-
i yen den titel van koning van Franhrgh. Hij it IVieimt.
1 op den eersten zondag van den Advent 1226, gezalfd
ij geworden. Dit was voor dien jongen vorst geene enkele
: plegtigheid j hg beschouwde haar als eene plegtige ver-
: bindtenis, die hg aanging om voor het geluk van zgn
; volk te arbeiden. Hij Ijereidde er zich toe door god-
vruchtige oefeningen, en smeekte God om de heilige zal.
ving zgner genade in zijne ziel uit te storten. Hij scheen
doordrongen le zijn van de woorden van den Psalm, die
men er bij het begin van den Godsdienst zong, en die
i hg op zich zelven toepaste: Tot U, o Heer! heb ik
mgne ziel opgeheven; mgn God, op V betrouw ik. Men
I scherpte ook het verstand van den jongen prins; men
leerde hem de kunst om de menschen te besturen,
cn de krijgskunst; men onderwees hem in de geschie-'
denis, die men altijd beschouwd heeft als de school
der vorsten; eindelijk, er werd geene der welenschapi
pen verzuimd, die bekwaam zijn, om eenen grooten
koning te vormen. Hg kende de Laigmcha taal vrg