Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
ip
( 60 ) \
te hebben!' Toen de H. FRANcisotrs gevoelde, dat zfji
dood naderde, verdubbelde hij de strengheden zgner boet-
vaardigheid. Op denzelfden dag, waarop hg stierf, liet
bij zich het Igden van den Zalig naker voorlezen; en
den C5CLI Psalm biddende, stierf hg met deze woorden
in den mond De regtvaardigen wachten op mij, tot dat
gg mg de vergelding geeft.
CX LVIII. HOOFDDEEL.
Instelling der Predikheeren.
Het Jaar 1216.
De H, DoMimcüS was de insteller van de andere Or-.
de, die toen gesticht is. Uit eene doorluchtige familie
in Spanje gesproten, gevoelde Dominicus zich van zijne
jeugd af bezield met eene groote begeerte, om tot heil
der zielen te arbeiden, en wel bgzonderlijk aan de be-
keering dergener, die in de duisternissen der dwahng ge-
dompeld lagen. Weldra vond hg de gelegenheid ter uitoe-
lening van zijnen godsdienstigen gver. Hg was KanO'
nik-Regnlier der kerk van Osma, toen Don Diego , die
er Bisschop van was, door Innocentiüs III. belast werd
om de Albioenzen, die toen door hunne dwalingen de
stad Albi, en hare omstreken verpestten, fe gaan on-
derwijzen , en fot het Catholgke Geloof terug fe bren-
gen. Dominicüs vergezelde zijnen Bisschop bij deze Apos-
tohsche zending, en hij arbeidde met grooten gver aan
de bekeering der ketters. Men had den naam van At-
jiioENZEN aan verscheidene sekten gegeven, die, hoewel
anderzins onder elkander van gevoelens , verschillende,
hierin met elkander overeenkwamen, om hef gezag der
Kerk te verachten , het gebruik der heilige Sacramenten
te verwerpen, eindelgk om de oude kerkelijke tucht ge-
lieel om ver te werpen. Deze dweepers verwoestten en
vernielden het ga-nsche land. Zij liepen bg groote hoo-
pen , somwijlen wel van acht duizend menschen, plun-
derden de steden ea de dorpen, vermoordden de Pres-