Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 59 )
den weg ten Hemel aan te wgzen," De Sultan stond
verbaasd over dit kloekmoedige antwoord, en noodigde
hem om bij hem te blgven. a Ik zal het gaarne doen
zeide Fhanciscos, n zoo gg met uw volk u wilt be^
keeren," Daarop alsof hg eene goddelgke inspraak ge-
voelde, voegde hij er hg: » Opdat gij niet langer moget
bedenken om de wet van Mahomed te verlaten, en die
van Jesus Christus te omhelzen, zoo Iaat een groot vuur
aansteken; ik zal er met uwé priesters in gaan staan,,
opdat gij moget weten, welke de ware Godsdienst is." —
» Ik twgfel zeer," hervatte Meledin al grimlagchende ,
a of iemand onzer Imans dit zal willen ondernemen: ten
andere zou het te vreezen zijn, dat er eene oproer door
mogt ontstaan." De Sultan, wien de reden van Frakmscu»
zeer wel bevielen, bood hem echter rgke geschenken
aan, die de H. Man niet wilde'aannemen; en dezeedel4
moedige weigering maakte hem nog veel eerwaardigeu
in de oogen van Meledin, die zijn afscheid van hem
nam, al zeggende: 3 Bid voor mij, lieve vader! opdat
God mij dezen Godsdienst doe kennen, die Hem het be-
hageiijkste is, en dat hg mg den moed geve om dien te
omhelzen." Toen Franciscus uit Egypte terug kwam»
hield hij te Assisië een algemeen kapittel: zijne Orde
had zoodanig toegenomen, dat men er meer dan vijfdui-
zend kloosterlingen telde. Daar eenigen hunner hen®,
verzochten om van den Paus een voorregt zien te
verkrijgen, krachtens welke zij overal, zelfs zonder het
verlof der Bisschoppen , zouden mogen prediken; antwoord-
de hg met verontwaardiging: » Hoe, mijne broeders! g^
kent den wil Gods niet: Hij wil dat wij ons eerst dooc
nederigheid en eerbiedigheid aan de Oversten aanbeve-
len, en dan zullen wij degene, die onder hen staan,,
do3r onze reden en door onze goede voorbeelden winnen.
Als de Bisschoppen zullen zien, dat gij heiliglijk leeft,
en dat gij u hun gezag niet wederregtelijk aanmatigt,;
zullen zg zelve u verzoeken om mede te arbeiden tot hef
heil der zielen, over welke zij de zorg hebbent Otns.
hgzonder voorregt moet z^n in het geheel geen voorregt