Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 58 ) \
CXLVIl. HOOFDDEEL.
Jie H. Fr^kciscus verhrggt de goedkeuring zgner Orde;
zgn veelvuldige ./Apostolische arbeid.
De H. Fbanciscüs, ziende, dat het getal zgner leer-
lingen toenam, schreef hun eenen regel voor, die niet
anders was dan de onderhouding der Evangelische Ra-
den: hg voegde er slechts eenige bijzondere instellingen
bij, om eene gelijkvormigheid in hunne levenswijze te
maken. Hg ging naar Rome, en bood dezen regel aan
den Paus Innocentibs 111. aan, die denzelven goedkeur-
de. Toen bragt de Dienaar Gods zgn klein gezelschap
naar de kerk Portiuncula, die hem was afgestaan door
eene abdij der Benedictijnen, onder welke zg behoorde ,
en bijlegde aldaar den grond zgner stichting. Zij is als
de wieg zgner Orde geweest. Vervolgens legde hg zich
toe om zgne leerlingen bekwaam te maken tot de Apos-
tolische bedieningen: hg gaf hun onderwgs, om zelve
in de volmaaktheid toe te nemen, en om voor Jesus
Christus zielen te winnen; boven alles beval hg hun,
om zich vast aan het Geloof der Roomsche Kerk te hou-
den. Nadat hij hun veel gesproken had van het Rijk
Gods, van de verachting der wereld, van de verzaking
van den eigenen wil, en van de ligchamelgke verster-
ving, voegde hij er bij: » Vreest niet, omdat wg bg de
menschen verachtelijk schgnen te zijn: stelt uw betrou-
wen op God, die de wereld overwonnen heeft: gij zult
grove menschen aantreffen, die u slecht zullen behande-
len; leert alle verachtingen en beschimpingen geduldig
verdragen." Hg zond hen vervolgens naar verscheidene
landen; maar hij ging zelf naar Syrië en naar Egypte,
in de hoop van er den marteldood te vinden. Hij ging
slechts met éénen éénigen medegezel scheep , en kwam
te Damietie aan , waar toen de Sultan Meledin was.
De Sultan vroeg hem, door wien hij tot hem gezonden
was. Franciscus antwoordde vrijmoedig : » God de .\1-
lerhoogste heeft mij tot u gezonden , om aan uw volk