Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 57 ) \
ld barmhartigheid , ea van ootmoedigheid. Toen hij eens
p in de JVIis deze woorden, die Jr.sus Christus tot zijne
j.j Apostelen gesproken heeft, hoorde lezen: » Draagt geen
li goud noch zilver, no:h twee rokken, noch schoenen,
noch stok." — u Dit is het," riep hij vol van vreugde
] uit, I) dit is hetgene, wat ik zoek, hetgene, wat ik uit
I al mijn hart verlang." Terstond trok hij zijne schoenen
uit, en wierp zijnen stok weg; hij wilde geen geld be-
zitten , en droeg maar een enkel onderkleed, welk hij
met eene grove koord ophield, alzoo naar de letter na-
komende hetgene, wat hij kwam te hooren. Van toen
af begon hg de boetvaardigheid te prediken door een-
voudige , maar bondige vermaningen, en die den leven-
digsten indruk op de harten der toehoorders maakten.
Hij kreeg weldra leerlingen, die zijne boetvaardigheid en
zgnen ijver navolgden: zij verkondigden Godswoord, ea
vermaanden al degene, die zij ontmoetten om God te
vreezen, deszelfs geboden te beminnen en te onderhou.
\ den. Sommigen hoorden hen met aandacht aan; maar
, de meesten stootten zich aan hunne ongewone kleeding
I en aan de zonderlinge strengheid van hunhe levenswijze,
li Men vroeg hen, uit welk land zij kwamen, en wat hun-
: ne kostwinning was: dikmaals weigerde men hun onder
! dak to nemen, alsof zrj booswichten waren, en dan wa-
ren zg genoodzaakt geheele nachten in het portaal van
1 de eene of andere kerk over te brengen. Somwijlea
: deed men hun vele versmaadheden aan : de kinderen eit
het gemeene volk smeten hen met steenen en met slijk.
Zij waren verheugd deze versmaadheden fe lijden bij de
uitoefening van de Evangelische bediening. Zij, bragten
het eindelgk door hunne belangeloosheid en door hun
geduld zoo ver, dat al die vooroordeelen ophielden, em
zg wonnen op alle plaatsen den algemeenen eerbied.