Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 52 ) \
Edellieden , die den Markgraaf de Montfehrat, en Boui
dewijn, graaf yan Viaanderen aan hnn hoofd hadden. |
Men was overeengekomen om zich fe Venitië te yereeni- i
gen, en het Gemeenehest had zich verbonden om de I
schepen tot het overvoeren der Kruisvaarders naar het j
heilige Land te leveren. De Venetianen, getrouw aan
hunne verbindtenissen , hadden welras al de noodige
schepen bijeengebragt. Zg deden nog meer; zij wilden
zich ook vermaard maken in eenen oorlog, waarbg de
Godsdienst belang had, en zg wapenden, op hunne ei-
gene kosten, vgftig galegen , voor vijfhonderd Venetië
aansche Edelen , die zich bg de Kruisvaarders voegden.
Men wachtfe het gunstige jaargetij af om zich in te
schepen, toen de jonge Alexis , zoon van den keizer yan
Konstantinopel, hunne hulp kwam verzoeken voor zijnen
vader, wien een overweldiger had onttroond, en nahem
de oogen te hebben doen uitsteken , in eene naauwe ge.
vangenis had opgesloten. Hij beloofde de vereeniging tus-
schen de Grieken en de Latijnen te herstellen, twee honderd
duizend mark zilver en voor een jaar levensmiddelen te
leveren, de overwinning van het heilige Land gemakke-
lijk te maken , en er gedurende zijn geheel leven vgf
honderd Ridders te onderhouden om het te verdedigen.
Dit aanbod kwam zoo yoordeelig voor, dat men dacht
het niet te moeten afslaan; hoewel men, den oorlog
naar dien kant overbrengende, afweek yan het voorge-
nomene doel. Alzoo, in plaats van naar Palestina te
gaan, zeilde men naar Konstantinopel, In zes dagen
hadden de Kruisvaarders de plaats ingenomen. De over-
weldiger nam de vlugt, en de jonge Alexis werd kei-
zer gekroond ; maar kort daarop is die vorst geworgd
geworden door eenen zgner Officieren, die zich meester
yan den troon maakte. In deze omstandigheid beraad-
slaagden de Kruisvaarders zamen , om. te weten wat hun
te doen stond; zij oordeelden zich bevoegd om den dood
van den vorst, wiens beschermers zij waren geweest, te
wreken; zij grepen op nieuw de stad Konstantinopel aan,
namen dezelye stormenderhand in, en lietea haar piun-