Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 342 }
zwang waren , te verzetten. Hendrik sloeg hier g^er
acht^p, en deed hem door het Kapittel van Kantelbert
tot Aartsbisschop verkiezen. Hetgene, wat de heilige Kerk-
voogd voorzien bad, gebeurde. De koning eigende ziel
de inkomsten der Beneficiën, als zij open stonden, toe
cn hi] stelde er de benoeming van uit, om die des t(
langer te doen open staan. Tuomas sprak openlijk ster!
tegen dit misbruik. Hij verzette zich ook tegen de on-
dernemingen der wereldlijke regters, die, met verach-
ting van de vrgheden der Engelacfie Kerk, de geestelijk-
heid voor hunne vierschaar dagvaardden. Eindelijk, bi:
toonde eenen onverschrokken ijver tegen de grooten er
de beambten, die de Kerk verdrukten, en bare goede
ren rooiden. Hendbik werd er over vergramd, en hi
eischte, dal de Bisschoppen eenen eed zouden doen, d«
gebruiken van het rijk te zullen handhaven. De heiligt
Aartsbisschop begreep, dat de vorst onder den naam var
OEBRUIK.EN dc misbruiken verstond, waarvan men zot
aanstonds gesproken heeft, en hij weigerde den eed t(
doen. Van toen af werd bij openlijk vervolgd, zelfs zoo-
danig dat zijn leven in gevaar was, en dat hij zicb ge-
noodzaakt zag naar Frankrgk over te steken. Hij zone
twee van die hem in zijne vlugt vergezeld hadden naai
Lodewijk Vil. om van hem eene schuilplaats in deszelfs
stalen te vragen. Op het verbaal, dat zij deden van a
wat hun Bisschop geleden had, zeide die vorst hun oj
eenen vriendelijken toon : « Wel, heeft de koning var
Engeland deze woorden van den Psalmist vergeten word.
gram en wilt niet zondigen? » Sire!" antwoordde hen
een van de twee afgevaardigden, u hij zou er mogelijl
wel aan gedacht bebben, bij aldien hij de Godsdienstoe
tening zoo dikwijls als uwe majesteit bijwoonde," Ue ko
ning grimlachte, en beloofde den y\artsbisschop zijne be
scherming, met bijvoeging: « Het behoort tot de oude
waardigheid van de kroon van Frankrgk, dat de ver
volgde regtvaaLdigen, en voornamelijk de dienaars dei
Kerk bijstand en zekerheid in het rijk vinden." Vervol-
gens deed hg zgn best gezamenlgk met den Paus on