Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 }
j! nen te bezoeken, de zieken aan te spreken , en de ar-
men in hunnen nood te helpen, üe Monniken van deze
Stichting besteden tot het vrij koopen der Christen Sla-
ven bq de ongeloovigen het derde gedeelte der inkomsten
van hunne Huizen , en de aalmoezen, die zq in ver-
scheidene gewesten kunnen bijeenzamelen. — Men vindt
nei'gens dan in den Christelijken Godsdienst voorbeelden
van zoo edelmoedige liefdadigheid, die hare rust, hare
gezondheid opoffert, en haar leven waagt om het geluk
van anderen. Eene natuurlijke gevoeligheid, eene men»
schelijke goedhartigheid kan wel eenige ligte opoffering
te weeg brengen; maar zij is niet in staat ora zich tot
dezen heldenmoed fe verheilen, die aldus zoo veel arbeid,
zoo groote gevaren, en den dood doet verachten: om
dien in te boezemen, om dien te voeden, en te doen
voortduren, zqn er veel magtigere beweegredenen, cn
aanmoedigingen yan eene geheel andere kracht noodig.
CXLII. HOOFDDEEL.
Marteldood van den H, Thomas , Bisschop van Kantelberg.
Het Jaar 1170.
Gelqk de H. Joaunes de Matua in Frankrgk door
zqne liefdadigheid tot eer der Kerk was; alzoo verheer-
lijkte haar in Engeland de H. Thomas, Uisschop van
Kantelberg door de bisschoppelijke kloekmoedigheid en door
den marteldood. Te Londen in het jaar 1117 geboren,
toonde hq reeds van zqne jeugd af, dat hij met uitste-
kende hoedanigheden begaafd was: hij was verheven tot
le waardigheid yan kanselier ya-a. Engeland, en bijstond
n de grootste gunst van den koning Hendrik II. " Het
Bisdom van Kantelberg was opengevallen, en de koning
wilde er zqnen kanselier als Bisschop plaatsen. Thomas
weigerde het, en gaf den koning te verstaan; dat, zoo
hq Aartsbisschop werd, hij zeker in deszelfs ongenade
zoude vallen , omdat hij zich verpligt zoude rekenen,
om zich tegen zekere misbruiken die in Engeland in