Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 46 ) \
ging de H. Friester door de afzondering en door de I
oefeningen van boetvaardigheid zich bereid maken om i
zijnen roep te volbrengen. Hebbende hooren spreken
van eenen Monnik, Felix de Valois genaamd, en die :
in het Bisdom van Meaux woonde op eene plaats Cer- \
froy genaamd, ging hg naar hem toe, en maakte hem [
zgn voornemen bekend. Zij maakten zamen het plan van !
eene godsdienstige Maatschappij, die de verlossing der
gevangenen ten voorwerp zou hebben. Zg gingen beide
naar Rome, en stelden dit ontwerp voor aan den Paus ■
Innocentius III., die het door eene plegtige Bulle goed- |
keurde, en het tot eene kloosterorde verhief, onder den
naam van de H. Drievuldigheid tot verlossing der ge-
vangenen. In Frankrgk wedergekeerd, stichtten zg het
eerste klooster van de Orde ter plaatse, waar de Her- j
mitagie van Felix de Valois was. Hun leven was zoo i
heihg, het doel der nieuwe stichting zoo edel, het werk,
hetwelk men er oefende, zoo eerwaardig, dat zij weldra
de achting en den eerbied der Geloovigen wonnen. Kr !
kwam ook eene menigte naar hen toe, en het getal der» <
gener, die verzochten in het klooster te worden aange- j
nomen, vermeerderde dagelgks. De H. Stichter is ver- j
pligt geweest om meer kloosters te bouwen, en men
beijverde zich zeer, om door milddadige liefdegiften er
aan mede te werken. ïoen begon hij het bijzondere
liefdewerk, waaraan hij zich had toegewijd. Hij zond
twee van zgne Monniken naar Afrika, die, voor heti
eerste maal, honderd zes en tachtig slaven uit de han-
den der ongeloovigen verlosten. Joamjes deed zelfs ver-
scheidene reizen naar Spanje, en naar Barbaryë, en
maakte honderd twintig gevangenen vrij. Op deze ver-
schillende reizen ondervond hg de grootste hindernissen,
en hem kwamen allerlei gevaren over; maar niets was
in staat om zijnen werkdadigen ijver te verminderen.
Ondanks zoo vele vermoeijenissen leefde hij altijd even!
gestreng. Eindelijk, voelende , dat zijne krachten uit-i
geput waren, ging hij naar Rome, waar hij de tweei
laatste jaren yan zijn leven doorbragt raet de gevange-