Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 45 }
laatslen der Kerkvaders; zijne uitstekende deugden en zgne
buitengewone gaven verlieiFen hem boven alle lofspraak.
CXLI. HOOFDDEEL.
' Instelling der Orde van de Broeders der H. Drievuldigheid,
H e t J a a r 1160.
Kort na den dood van den H. Dehnasdüs zag Frank-
rijk in zijnen schoot eene nieuwe stichting, die zeer nut-
tig voor de Kerk, en allerroemrijkst voor den Godsdienst
geweest is, tot stand komen. Gedurende de Kruistogten
was er een groot getal Christenen door de ongeloovigen
gevangen genomen ; zij zuchtten in ketenen , en waren
blootgesteld aan het gevaar , om van het Geloof af te
vallen, toen een heilige Priester eene goddelijke inspraak
gevoelde om tot hunne verlossing te arbeiden. Joannes
j be Matha (deze was zijn naam), in Provence van deugd-
zame ouders geboren, had eene christelgke opvoeding
1 gehad, en Gods genade had zijne gelukkige gemoedsge-
^ steldheid gesterkt. De letteroefeningen en het gebed
1 waren zijne gewone bezigheden in zijne kindsche jaren;
: hij kende geene andere uitspanningen, dan godvruchtige
: boeken te lezen : van zijne jeugd af kastijdde hij zijn
ligchaam door vasten en door andere verstervingen , en
gaf aan de armen al het geld , weik zijne ouders hem
•i gaven. Na zijne eerste studiën volbragt te hebben, ging
> hij voor eenigen tijd naar eene nabij gelegen Hermitagie,
1 om daar zoo te kunnen leven,, dat hij gestadig zijne
i gedachten op God vestigde; maar daar hij zich te veel
i blootgesteld zag aan de bezoeking zijner familie, ging hij
; naar Parijs, waar hg zich in de Godgeleerdheid oefen-
i de, en hij kwam tot de waardigheid van het Doctoraat.
I Mauritius de Sülly, Bisschop van Parijs, van zijne
kunde en godsvrucht onderrigt, wijda hem tot Priester.
Toen hij voor de eerste maal de H. Ollerande van de
; Mis opdroeg , ontwaarde hij door inwendige ingeving
hetgene, wat God over hem besloten had. Terstond