Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 43 }
CXL. HOOFDDEEL;
De H, B£RaARDV3 predikt den tweeden Kridstogt,
Zgnen dood.
Het Jaar 1146.
Vervolgens is de H. Bernardus gebruikt geworden in
eene zaak, welke hem vele verwgfingen op den hals
gehaald , en die zgn geduld op de proef gesteld heeft.
Het heilige Land was in het grootste gevaar, om wedec
in de magt der ongeloovigen te vallen, die de stad Edesse
reeds veroverd, en er een verschrikkelijk bloedbad van
de Christenen aangeregt hadden. De koning van Jerw
1! zalejn vraagde om hulp aan de Vorsten van het Westen.
' De Paus, ontrust, over den droevigen toestand, waarin
\Palestina was, ondernam om in het hart der Cliristenen
: denzelfden qver te ontvlammen, dien Übbanüs 11., er
I voor vijftig jaren in opgewekt had. Hg schreef hierover
eenen brief aan den koning van Frankrgk, waardoor
Ij hg al de Franschen aanmaande om de wapenen ter ver-
dediging van den Godsdienst op te vatten. Den H. Ber-
i MARDus droeg men den last op om den Krnistogt tepre-
! diken. De koning had hem er reeds over geschreven;
maar de heilige Abt konde hiertoe niet besluiten, voor
dat hij er een uitdrukkelijk bevel toe kreeg. Toen deed
: hij het niet slechts alleen in Frankrijk, maar ook in
, Duitschland , met eenen wonderbaren goeden uitslag.
I Zijne prediking is gestaafd geworden door wonderwerken
en eene menigte van Edellieden gaven zich tot den
1 Kruistogt met eene zoodanige geestdrift aan, dat het
scheen alsof geheel Europa naar Azië moest uittrekken.
Schoon men een groot getal van kruisen in gereedheid
had; zoo waren er nog niet genoeg voor degene, die
zich aanboden, en de heilige Abt was genoodzaakt om
1 een gedeelte van zgne kleederen in stukken te sngden
om er kruisen van te maken. De koning Lodewijk de
. Jonge, die aan zijne onderdanen het voorbeeld gaf om
ter Kruistogt te gaan, door zich zelven het eerste te la-;