Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 41 ) \
die weldra beloond werden door dc gave van mirakelen
te doen. Hij deed zijn eerste wonderwerk fot welzijn
van eenen Edelman, die een bloedverwant van den hei-
ligen Abt was. Deze Edelman werd ziek, en kwam
eensklaps buiten kennis en zonder spraak. Zijne familie
was zeer ongerust, omdat de zieke weleer vele onregt-
vaardigheden begaan had. Men riep den H. Bernardus,
die verzekerde, dat de zieke weder bij kennis zoude ko-
men ; zoo men het onregtvaardige goed wedergaf. Dit
stelde men terstond in het werk, en de heilige Abt ging
de heilige Offerande opdragen. Voor dat de Mis geëin-
digd was, begon de zieke helderuit te spreken, en vraag-
de om te biechten. Hij biechtte ook inderdaad onder
het storten van vele tranen; hij ontving de heilige Sa-
cramenten, en drie dagen daarna stierf hij in groote
gevoelens van boetvaardigheid. Eens kwam er eene
vrouw bij den heiligen Abt, en toonde hem haar kind,
wiens hand lam was, en dat met eenen krommen arm
geboren was. De H. Bernarbüs had mededoogen met
deze vrouw, en zeide haar van het kind op den grond
neder te leggen; daarop deed hij aan God een vurig ge-
bed , en maakte het feeken van het heilige Kruis over
den arm van het kind, welk oogenblikkelijk is genezen
geworden, en naar zijne moeder toeliep en haar om-
helsde. De roem zgner mirakelen verspreidde zich verre
uit, en men bragt van verre plaatsen allerlei zieken,
blinden, lammen, naar hem toe, en hg genas hen door
hen aan te raken, of door over hen het teeken van het
heilige Kruis te maken. De bekeeringen, die hg uit-
werkte, waren geene minder wonderbare en zeldzame za-
ken. iVIen konde aan zijne overtuigende welsprekendheid,
of liever aan den goddelgken geest, die hem bezielde,
niet wederstaan. Eenige jonge Edellieden, die uitgingen
om vrolijk fe zijn, en om zich te vermaken, waren
nieuwsgierig, om in het voorbggaan het huis van Clair-
vaux te zien. De heilige Abt ontving hen vriendelijk;
en om hen van de gevaarlijke vermakelijkheden, die zg
zochten, af te houden, noodigde hij hen om er eenige