Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 39 ) \
CXXXVIIL HOOFDDEEL.
De H. Bemardüs wordt tot Abt yan Clairvaux
aangesteld.
Het voorbeeld van den H. IIernardus trok een zoo
groot getal van Monniken naar hef huis van Citeaux,
dat men, om het te ontlasten, meer Abdgen stichtte,
onder andere die van Clairvaux. Zg werd gebouwd in
eene wildernis, die men te voren la vallèe d'Absintlie
noemde, waarvan de bosschen langen tgd hadden ge-
diend tot eene schuilplaats voor de rovers. ïoen werd
zg de woning van Heiligen. Bernardus is er tot Abt
aangesteld geworden, en hij ging er met twaalf Monni-
ken henen; maar het getal nam weldra aanmerkelijk toe.
De H. Abt had de gewoonte om tot degene, die hij on-
der de nieuwelingen aannam, te zeggenï s Zoo gg hier
wilt wonen, laat dan het ligchaam, hetwelk gg uit de
wereld medebrengt, buiten de deur, zij staat alleen
maar voor de ziel opea." In der daad de regel, dien
men er onderhield, was uitermate streng. Daar het
klposter in het eerst zoo arm was, at men er niet dan
brood van garsten - en van giersten meel: zg kookten de
bladeren van beukenboomen. Met dat armzalige voedsel
leefden de heilige Monniken toch vergenoegd; de liefde
tot de boetvaardigheid maakte deze slechte spijzen sma-
kelgk. Men kende te Clairvaux geene andere bezighe-
den dan bidden en arbeiden. Schoon de inwoners van
dit klooster talrgk zgn geweest, heerschte er des daags
de stilte van den nacht. Deze stilte boezemde den we-
reldlgken zoo grooten eerbied in, dat zij op deze heilige
plaats van geene wereldsche zaken durfden spreken. Men
zag er mannen, die, nadat zg alvorens in de wereld
rijk waren geweest, en geëerd geworden, hunnen roem
stelden in de armoede van Jesus Christus, die me^l
vreugd den last van den arbeid, honger, dor^t, koude
én vernederingen verdroegen. De H. Abt gihg hen in
alles voor, en hg zelf deed yeel meer dan hij van hen