Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 )
ven van geest was, had men van hem de schoonste hoop
opgevat. Alles lachte hem reeds toe, toen hg zich in de
wereld begon te vertoonen; maar hg nam het edelmoe-
dige besluit om alles aan God op te offeren. Toen zijne
broeders en vrienden zijn voornemen ontwaarden; deden
zij al wat zij konden, om hem van dit voornemen af te
trekken: maar hg werd er nog meer in versterkt, en
het gelukte hem, om degene, die zich hel meeste tegen
zgn voornemen hadden aangekant, hetzelfde besluit te
doen nemen. AI zgne broeders volgden hem naar Ct-
teaux, behalve de jongste, dien hg bg zgnen vader liet
blijven om de troost in deszelfs ouderdom te zgn. Toen
zTj vertrokken, zag de oudste hunnen jongsten broeder met
andere kinderen bij den weg spelen: a Gg zultzeide
hg hem, n de eenigste erfgenaam van ons huis zgn: wg
laten u al onze goederen over." — o Ja welantwoord-
de het kind, s de hemelsche goederen zgn voor u, en
de aardsche goederen voor mg: dat is geene gelgke ver-
deeling." Hij bleef toen nog bij zgnen vader; maar ver-
volgens ging hij ook naar Citeaux bi) zgne broeders.
Zoodra Bernabdus te Citeaux was gekomen, zag men
in hem de verhevenste deugden uitschijnen: hg beijverde
zich zoo zeer om al zgne zinnelijkheden te versterven ,
dat hg een geheel onligchamelijk mensch scheen gewor-
den. Met weerzin nam hij het noodige voedsel, en het
eten was voor hem eene kwelling. Hg was er van eene
zoo diepe ingetogenheid, dat, nadat hg een jaar op de ka-
mer van de Novitiën gewoond had, hg niet eens wist, hoe
die kamer was, toen hg er af ging. Hg bleef een groot
gedeelte van den nacht waken, en zag den tgd waarin hg
sliep, • voor eenen verloren tijd aan. Hg hield door zgn
voorbeeld den gver van zijne medegezellen gaande, en
hg wekte den zijnen op door zich te herinneren aan de
beweegredenen zgner bekeering, en door dikwgis tot zich
zelven te zeggen: Bbritjudus/ met welk oogmerk zijt
gg hier gekomen? Deze weinige woorden boezemden
hem eenen nieuwen moed in, oio de pligten van he(
klooslerrleyen te vervullen.