Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 36 }
gelukkige! wal doel gij? het is de Aartsbisschop, het is
uw Heer, dien gg zoo verachtelgk bejegent, en terug
sloot." De deurwaarder, over zgne verziening verlegen ,
wilde stil heên gaan ; maar de heilige Aartsbisschop hield
hem vast, en zeide hem al grimlagchende : n Gg bebt
niets te vreezen, mgn vriend! ik neem het u niet kwa-
lijk: gij kent mg beter, dan degene die mg noodzaken,
een paleis te bewonen, hetwelk voor een mensch zoo
als ik ben, weinig past." Hg bestuurde zgn Bisdom met
eenen onvermoeiden gver; maar hg had veel te lijden.
De Kerk van Maagdenburg was tot eene groote verslap-
ping vervallen: hg leidde zich toe, om haar naauwkeu«
rig te hervormen, Zgne pogingen gelukten hem ten op-
zigte van zeer velen; maar hg kreeg degene, die hg
niet konde gewinnen, tot zijne vganden. » Waaromheb-
ben wg," zeiden zij, » dezen vreemdeling ingeroepen ,
wiens levenswgs met de onze zoo strijdig is?" Zij de.
den hem vele versmaadheden aan, en trachtten hem bg
het volk eenen slechten naam te geven. Hunne woede
ging zelfs zoo ver, dat zg naar middelen omzagen, om
hem van kant te helpen. Norbertus verdroeg alles met
een onveranderlgk geduld, en bij deze gelegenheid zeide hij
tot zgne vrienden: o Het is niet te verwonderen dat de
duivel tegen mg losbreekt, daar hg het leven van Jesos
Christus, ons hoofd, heeft durven aanranden." Zgne
liefdadigheid, zgne zachtmoedigheid, en zijne volharding
kwamen eindelgk alle hinderpalen Ie boven. Hg stierf,
door zgn streng leven en door vermoegenissen afgemat,
in het jaar ii34, na al de pligten van eenen goeden
Herder vervuld te hebben.
CX XXVII. HOOFDDEEL.
Stichting der orde van Citeaux.
Het Jaar iiio.
Omtrent denzelfden tgd der slichting van de orde der
Norbertinen werd ook de orde van Citeaux gesticht; en
J