Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 34 ) \
betuigde om zich i'n de eenzaamheid af te zonderen,
bragt de Kerkvoogd, die hem in zgn Bisdom wilde hou-
den , hem naar verschillende plaatsen; opdat hij er eene
zoude kiezen, die hem het beste paste. De Heilige hield
zich op bij eene zeer eenzame plaats, genaamd Prémon-
tré, en bleef daar wonen. Op zgne predikingen en
zgn heilig leven, kwamen er weldra vele leerlingen bij
hem; binnen weinig tgds had hg veertig geestelgken,
en zeer vele leeken bg zich, die allen vol van zijneü
geest schenen te zgn, en die hun best deden, om zgne
deugden na te volgen. Toen was Norbertus er op be-
dacht om eenen vasten regel te verkiezen. Nadat hij
zulks eenigen tgd overwogen had, bepaalde hg zich tot
den regel van den H. Augustinus. Al zgne leerlingen
leiden er eene plegtige gelofte van af, met belofte om
denzelven altijd te onderhouden. De heilige Stichter ging
vervolgens naar Rome, om van den Paus de bekrachti-
ging zgner orde te vragen. De Paus Honorius stond
hem toe hetgene, Avat hij verlangde;, en God zegende de-
ze nieuw begönne orde, die zich ivel ras door de gehee-
le Christen wereld verbreidde. Men zag overal eene won-
derbare geestdrift om zich in die nieuwe orde te bege-
ven, De H. Norbertus wilde, dat de huizen zgner orde
kweekscholen zouden worden, óm Evangelische arbeiders
te vormen. Thibaut, graaf van Champagne, door de re-
devoeringen eri de deugden van den heiligen Stichter ge-
roerd, besloot om de wereld te verlaten; hg kwam bg
Nohbehtüs, en bood hem zgn persoon en al wat hg be-
zat, aan; maar de Heilige, die minder den roem én het
voordeel zgner orde, dan het algemeene welzgn der Kerk
zocht, raadde hem aan, om in de wereld te blijven ,
waarin hg meer nut konde doen, met God door zijne
leenmannen te doen dienen en eeren. De menigvulmge
Apostolische arbeid van dezen Heiligen hèrslelde in de
Nederlanden, hetgene, wat er de dwalingen van deu ketter
Tanqüelinus verwoest hadden. Schoon de eerste streng-
heid der instelHngen van deze orde naderhand eenig-
zins verzacht is, zoo belet dit niet, dat zg nog eeae