Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 33 ) \
godsdienstige helden bekwam, zag met eene nieijwe ver'
troosting in Frankrgk, vele nieuwe orden opkomen; die
bestemd waren om eene apdere soort van goede werken
voort te brengen. De H. Norbertus scheen van God
opgewekt te zijn, om aan de Geestelgken een volmaakt
voorbeeld van deugden van hunnen staat te geven, door
de instelling van de Kanoniken-Regulieren, wier instellec
hij is. geweest. Hij was te Santen in het hertogdom
Kleef, van eene aanzierilgke adellqke familie geboren.
Nog jong onder de geestelgkheid geplaatst, kende hij in
het eerst de heiligheid van zijnen roep niet. Hg bezat
vele Beneficiën,, waarvan hg de inkomsten tot pracht en
tot ijdelheid besteedde; maar God, die er een uitverko-
ren vat van wilde maken, wierp hem , zoo als weleer
den H. Paulits, ter aarde, om hem luisterrijker weder
te doen opstaan,. Nobbertüs reed eens te paard doot
eene aangename weide, toen er schielgk een zwaar on-
weder opkwam, en de bliksem sloeg voor dè voeten vanr
het paard, hetwelk viel en zgnen ruiter halfdood afwierp.
Norbertus bleef bijna een uur gevoelloos; maar eindèlgE
tot zich zelven komende riep hg met Saulus uit: Heer!
wat wilt Gij, dat ik doen zal? God antwoordde hem
door eene inwendige inspraak, dat hij den. staat, dieit
hg omhelsd had, waardig moest beleyen. Toen veran-
derde hg geheel van levensgedrag. In plaats van zijne
kostbare kleederen, trok hij een grof ruw kl§eJ aan.
Hij zag van al de Beneficiën, die hg had, af, verkocht
zijn vaderlijk erfgoed, gaf er den prijs van aan dè ar-
men, en ging blootsvoets naar den Paus Calixtus II,
dié toen te Bheims eene Kerkvergadering hield. De Paus
nam hem vriendejgk op, en belastte Barthele;«!, Bis-
schop van Laon, ora voor hem te zorgen. Deze Bisschop'
nam, na het eindigen der Kerkvergadering, Norbertus
met zich naar Laón, en hield hem daar gedurende dent
winter, om hem den tijd fe laten om zgne gezondheid,
die door zgnen strengen levensaard verzwakt was, te-
herstellen. Daar Norbertus hem dikwgls zijn verlangen;