Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
aanbood, weigerde de godvreezende held, dezelve aan te
nemen. » God beware mij," zeide hij, n eene gouden
kroon te dragen op eene plaats, waar de Koning der
koningen niet dan met doornen is gekroond geweest."
CXXJfIV. HOOFDDEEL.
Instelling der Krggsorden.
Het Jaar 10981
De Kruislogten gayen gelegenheid tot de stichting der
krggsorden, welker oudste is die van de broeders van
het gasthuis van den H, Joannes, en die tegenwoordig
nog bestaat onder den naam van de Ridders van Maltha,
Het eerste huis van deze vermaarde orde was in het be-
gin slechts een gasthuis, te Jeruzalem gebouwd, om er
de Pelgrims op te nemen, die de heilige plaatsen kwa-
men bezoeken, en om er zorg voor de zieken te dra-
gen. Het was gesticht door JVapelsche kooplieden, ten
t.gde, dat de stad Jeruzalem nog in de magt der onge-
loovigen was. De gelukzalige Gebardos, in Provenae
geboren, een man van een groot overleg, en vaa eehe
zeldzame deugdzaamheid, was de overste van dit gast-
huis, toen de kruisvaarders zich meester vah de stad
maakten. Toen Goüefridüs de Bocii.j:.on, zoo als wg
gezegd hebben, er koning van was geworden, bescherm-
de hij deze stichting, en deed aan haar veel goeds. Vele
jonge edellieden, die hem in zgne onderneming gevolgd
waren, gesticht door de liefdadigheid, die men er den Pel-
grims en den zieken bewees, verkozen niet Weder naar
hun vaderland terug te keeren, en bepaalden zich niet
meer, zoo als men tot dus verre gedaan had, bij de
vreedzame oefeningen der liefdadigheid; zg vatteu de
wapenen op tegen de vganden van den Godsdienst ; zij
waren dappere krijgslieden, aan wie de godsvrucht, waar-
mede zij vervuld waren, en de reden, waarom zij stre-
den, eenen nieuwen moed inboezemden. Buiten Jeruza-
lem vreesselgk en verschrikkelijk tegen de Muselmannen ,