Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 30 ) \
dedigen. Het beleg duui-de reeds zeven maanden, en de
Kruisvaarders begonnen aan den goeden uitslag te waa-
hopen, toen eene gelukkige gebeurtenis hen meester van
de plaats maakte. Een der voornaamste inwoners van
Antiochië had eenen zoon, die bij eenen uitval krijgsge-
vangen werd gemaakt: de vader, die hem teederlijk lief
had, bood eene aanzienlqke som gelds om hem vrg te
koopen. De officier der Kruisvaarders, wien de jonge krqgs-
gevangen toekwam, zond hem zonder losgeld weder terug.
JDeze edelmoedigheid nam den vader in, en bewoog hem
om de Kruisvaarders in de stad te brengen. Na deze
gewigtige overwinning verspreidde zich de alarm door
geheel Palestina, en het leger der Christenen kwam zon-
der tegenstand tot digt bg Jeruzalem, hetwelk het groote
voorwerp dezer onderneming was. De stad konde eenen
langen tegenstand bieden; de vgand had niets verzuimd,
om dezelve in staat van tegenweer te stellen; maar de
Kruisvaarders deden wonderen van dapperheid, en na ver-
loop van vgf weken namen zg dezelve stormenderhand
in, op eenen vrgdag 'snamiddags ten drie uren. Op
deze omstandigheid werd aanmerking gemaakt, omdat he»
de dag en het unr was, waarop Jesus Christus aan het
kruis den geest had gegeven. Bg de eerste hitte der
overwinning konde niets de soldaten wederhouden; maar
zij leiden weldra de gevoelens der teederste godsvrucht
aan den dag. De Kruisvaarders gingen blootvoets, al
weenende en voor de borst slaande, al de plaatsen, door
het Lijden van den Zaligmaker geheiligd, bezoeken. De
weinige Christenen, die te Jeruzalem gebleven waren,
galmden hunne vreugd uit, en bedankten God, dat Hij
hen uit de onderdrukking verlost had. Acht dagen daar-
na, vergaderden de prinsen en edellieden om eenen ko-
ning te kiezen, die bekwaam was, om dit kostbare over-
wonnen land te bewaren. De keus viel op Godefridus
be Bouillon , die de dapperste en de deugdzaamste van
het geheele leger was. Men geleidde hem naar de kerk
van het heilige Graf, en hg werd er plegtig voor ko-
ning uitgeroepen. ïoen men hem eene gouden kroon