Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
(28)
en vierden vervolgens de oorlogskreet. De meeste van-
die er tegenwoordig waren, lieten zich tot deze oorlogs-'
onderneming inschreven, en namen tot teeken hunner
verbinding een kruis van roode slof, hetwelk zij op
hunnen regterschouder droegen, waarom hun den naam i
van Kruisvaarders gegeven is. Ter zelfder tijd predikten'
de Bisschoppen den Kruistogl in hunne Bisdommen met
eenen boven hunne verwachting goeden uitslagi I'etbus
de Kluizenaar, doorliep de Gewesten om de gemoederen
tot deze groote onderneming aan Ie vuren. Zqn gver,
zgne belangeloosheid, en zijn boetvaardig leven gaven
hem het aanzien en het gezag van eenen Profeet. Alles
was weldra in Frankrgk, in Jtalië, in Duitschland in
beweging: men zag onder de Grooten en onder het volk,
eene even vurige geestdrift om den Kruislogt te onder- ]
nemen. Hetgene, wat er het stichtendste van was, is,t
dat de bijzondere vgandschappen en oorlogen, die te vo-
ren in de Landen alom waren uitgebroken, eensklaps
ophielden. De vrede en de geregtigheid schenen op de
aarde wedergekeerd te zgn, om de menschen tot den
heiligen-oorlog bereid te maken. Onder de Fransche ^
Edelen, die zich tol den Kruistogt aangaven, waren de,
vermaardste , Godefriuus be Bouillon , Hertog van;
Lotharingen, Huoo be Groote , Graaf van Vermandois,'
Raimonb, Graaf van Toulouse; Robertus, Graaf van
Vlaanderen, en Robértos , Hertog van Normandiê. Helden:
van dien aard waren bekwaam om de geheele wereld te
overwinnen, zoo er meer eensgezindheid onder de Hoof-'
den , en betere kr%stucht onder de soldaten was geweest. I
Godefridus de Bouillon , die al de eer van dezen Kruis^;
togt had, paarde in zijnen persoon het beleid met del
dapperheid der jeugd, en den onverzaagden moed met ï
de teederste godsvrucht. Schoon hg niet de vermogend-;
ste der vorstelijke Kruisvaarders was; had hij echter het;
bloeijendste leger, omdat zijn roem zeer vele Edelen on- j
der zgne vaandels had doen dienst nemen , die er eene'
eer instelden, om onder zgn hevel de krijgskunst te lee-
ren. De Kruisvaarders verdeelden zich in verscheiden af.
I
Wk