Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 25 ) \
zag in haren schoot eene nieuwe orde van Monniken
voortkomen, die door groote voarLeelden van heiligheid,
door een zeer ingetogen, verstervend leven, eu door
een gedurig gehed de menschen gestadig moesten slich-
ten, en den Godsdienst tot roem verstrekken. De H.
BnuNo, die er de stichter van is geweest, was te Keu-
len van aanzienlijke ouders geboren. Zijne kindschheiJ
gaf reeds blijken van zgne groote genegenheid voor de
godsvrucht, die zich bij het vermeerderen van zijne ja-
ren nog duidelijker vertoonden. Niet minder zigtbaac
waren zijne voi'deringen iu de wetenschappen : hij werd
een zoo bekwaam Godgeleerde, dat men hem voor eenen
der beroemdste Leeraren hield, flij is Rector van de
hooge school, en kancelier van de kerk te liheims ge-
weest ; maar de gevarcii vrcezende, waaraan men in de
wereld is blootgesteld, nam hij het besluit om in de eeu-
zaamheid te gaan le>en, en ora er eene gedurige strenge
boetvaardigheid te doen. Hg gaf zgn voornemen aan
eenige zijner vrienden te kennen, en hg wekte iu hen
dezelfde gevoelens op. Zij vervoegden zich bij den H.
Hugo , Bisschop van Grenoble, die hen naar eene akelige
wildernis van zijn Bisdom bragt, welke de Karthuizer
( la Chartreuse ) geiioemd werd, alwaar de H. Bruno
zich met zijne medegezellen vestigde. Toen zag men in
Frankrgk de strenge levensM'ijs der Monn'ken, die men
weleer in het Thebaansche bewonderd had. üeze nieu-
we Monniken geleken meer naar Engelen, dan naar men-
schen. De godvreezende en geleerde Kardinaal Bona ,
sprekende van de orde der Karthuizers, drukt zich aldus
uit : !) Deze Monniken zijn de wonderen der wereld ; zij
leven in het vleesch alsof zij geen vleesch hadden; zij
zijn Engelen op aarde , die den tL Joanses den Dooper
in de wildernis afbeelden; zg maken het grootste sieraad
der Bruid van Jesus Christus uit; zij zijn arenden, die
regt naar den Hemel opvliegen." Hun regel is zeer streng.
Hij verpligt de Monniken tot eene gedurige eenzaamheid,
•tot onlhouding van vleesch, zelfs in geval yan ziekte, en