Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
c )
bloed van Jesüs Christus zijn." Beeekgariüs bekrach-
tigde deze geloofsbelijdenis met eenen eed, en wierp
zelfs de boeken, waarin zijne dwalingen stonden , in het
vuur. Eenigen tijd daarna ontwaarde men, dat hij zich
niet gelqk bleef, en dat hij beweerde, dat de zelfstan-
digheid van brood niet werd veranderd in die van het
ligchaam van Jesus Christus ; maar dat het brood er
bleef met het ligchaam van onzen Heer. Dit Mas de
laatste verschansing van dezen Aartsketter ; maar de
Kerk, die de Ketters altijd voet voor voet volgt, om al
hunne dwalingen, naar mate zij voorkomen, te veroor-
deelen, stelde, nadat zij de zakelijke tegenwoordigheid
in de eerste geloofsbelgdenis zoo wel bevestigd had, in
eene, te Rome in het jaar 1079, gehoudene Kerkver-
gadering, eene twee geloofsbelgdenis voor, waarfn de
verandering der zelfstandigheid duidelijker was uitgedrukt.
Beren&arius onderteekende dezelve nog eens, en beleed,
dat het brood en de wijn, die men op het Altaar op-
draagt, door de alvermogende kracht van de woorden
van Jesus Christus , zelfstandiglgk veranderd worden in
het waarachtige en eigene vleesch van onzen Heer, en
in zgn waarachtig bloed; zoo dat bet ligchaam, hetwelk
men er ontvangt, hetzelfde is, hetwelk uit de H. Maagd
öIaria is geboren, hetwelk aan het kruis is gehecht
geworden, en hetwelk aan de regterhand des Vaders zit.
Alzoo veroordeelde Berengahius zich zelven voor de twee-
de maal; maar hg kwam daarna weder op zgne oude
dwalingen terug; want naauwelgks was hij weder in
Franhrgh gekomen, of hij gaf een nieuw geschrift uit
tegen de laatste geloofsbelgdenis, die hg kort te voren
te Rome had afgelegd. Deze Ketterg, die zoo dikwijls
met den banvloek bestempeld is geworden, kwam eeni-
ge eeuwen daarna weder te voorschijn, toen de Protes»
tanten haar \^eder ophaalden.