Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ ( »9 )
Hij zond langs alle kanten om Evangelische arbeiders te
zoeken , en God gaf deugdzame Priesters den zin in ,
van hun land te verlaten , om eenen zoo godsdienstigen
Vorst in zijnen ijver behulpzaam te zijn. Eene ontelbare
menigte werd er bekeerd , en de godvruchtige koning
genoot de vertroosting van de Afgoderg ten eeneraaal
uit de geheele uitgestrektheid van zijne staten te ver-
bannen. Om toen een blijvend bestaan, en eenen be-
hoorlgken vorm aan de Kerk van Uongarië te geven,
verdeelde men haar in tien Bisdommen, waarvan Strigo-
niu/n aan den Donau, de Aartsbisschoppelijke zetel was:
men stelde er tot Aartsbisschop eenen heiligen Monnik,
Sebastiaan genaamd, aan. De koning zond eenen Bis-
schop naar Home, om er de bekrachtiging van deze
stichting te verzoeken: de afgevaardigde liet niet na,
den Paus alles te verhalen, wat de Vorst deed tot wel-
zijn van den Godsdienst, üe Paus werd er ten hoogste
over verheugd, en bij stond alles toe, wal men hem
verzocht. Hij zond den koning eene kroon, en wat nog
meer is, een kruis, om voor hem gedragen te worden,
tot een teeken van zijn Apostelambt: hier van daan
komt het, dat de koningen v;in Uongarië den titel van
Apostolische dragen. Na de wederkomst van den afge-
vaardigde , werd Stefanus met zijne Gemalin, eene
Prinses van eene uitstekende godsvrucht, die uit al haar
vermogen , den heiligen Koning in zijne goede werken
behulpzaam was, plegtig gekroond. Stefanos had eenen
bijzonderen godsdienstigen eerbied voor de Moeder Gods,
en hg stelde zijn* persoon en zijn rijk onder hare be-
scherming ; dit voorbeeld is nagevolgd door Lodewijk
XIII, koning van Frankrijk, üe ijver van dezen gods-
dienstigen Vorst groeide hoe langer zoo meer aan, naac
mate dat het einde van zijn leven naderde: toen hij
merkte, dat hij binnen korten tijd wel zoude steryen;
riep hg de Bisschoppen en de 'groote Heeren bij zich,
en beval hun boven alles aan, om den christelgken
Godsdienst in Hongarië te handhaven.