Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 18 ) \
gend genoeg geweest, om die onmensclien te temmen; (
en hun menschelijke en deugdzame gevoelens in te hoe--
zemen. God, die hen wilde bekeeren, trof het hart van
eenen hunner koningen , en deed hem zeer gunstig oyet
de Christenen denken. Uaar er in de nabgheid van
Hongarië Christenen waren, stond deze koning, Geysa i
genaamd, hun door een openbaar bevelschrift, toe, om
in zijne stalen te komen, en hg wilde, dat men jegens
hen de gastvrijheid onderhield. Deze eerste stap bragt
hem zoo verre, dat hg de Heiligheid yan den christelg-
ken Godsdienst leerde kennen, en bragt hem eindelgk
tot eene volkomene bekeering. Hij werd met zijn geheel
huisgezin gedoopt. Hij kreeg eenen zoon, dien hg dooc
den H. Aujelbertus , Bisschop van Praag , die hem
Stefanus noemde, liet doopen. Deze jonge Prins, die
met zorgvuldigheid is opgevoed geworden, gaf van zgne
kindschheid af buitengewone blijken van godsvrucht, en
werd in het vervolg de Apostel van zijne onderdanen.
Zoodra hij den troon had beklommen, hield hg zich be-
zig met de middelen om de bekeering van zgn volk te
bewerkèn, en om het Christendom in zijne staten te ves-
tigen. Hg ondervond hierin tegenstand van den kant
van eenige oproerige onderdanen , die om hunne gehecht-
heid aan de Afgoderij de wapenen opvatten j maar de
koning, vol van vertrouwen op Gods hulp, trok tegen
hen op, hebbende in zijne vaandels de afbeelding van
den t]. IVIartinus, waarvoor Hongarië altijd eenen bg-
zonderen eerbied gehad heeft, omdat hel, het vaderland
van dien H. Bisschop is. Nadat hij de muiters over-
wonnen had, wijde hij aan God hunne landergen toe,
cn stichtte een Klooster ter eere van den H. Martinus.
Zoodra hij de rust in zijne staten hersteld zag, wendde
hg alle middelen aan, die den voortgang van het Evan»
gelie konden begunstigen, en om dezelve wel te doen
gelukken, gaf hg zeer groote en veelvuldige aalmoezen,
en bad met eene groote geestdrift: men zag hem dik?
maals in de Kerk nedergebogen op den grond liggende,
aan God zijne verzuchtingen en zijne tranen opdragen.