Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( r )
ons, dat de H. Thomas het in Indiê, de H. Joankes
in Klein-Azië, de H. Andreas bij de Scijthen, de H.
Fjiiiiippus in Grooi-Azië, de H. Dahtiiólomeus in GrooU
Armenië, de H. Mattueus in Perzië, de H. Simon in
JHesopotamië, de 11. Judas in Arabië, en dat de H.
Mattiiias in Ethiopië hetzelve verkondigd heeft; maar
men heeft geene geschiedenissen noodig om deze waar-
heden te bevestigen, de uitkomst spreekt; zoo vele ker-
ken, als wij in die eeuw reeds tellen, hebben zich zel-
ven alléén niet opgerigt; zij bewijzen, met hoe veel regt
de H. Padius deze woorden van den Psalmist op do
Apostelen toepast: Hunne stem is uitgegaan door de ge-
heele wereld, en hunne woorden tot het uiteinde der
q,arde.
III. HOOFDDEEL
Deugden der eerste Christenen.
Er is niets schooner, noch treffender dan de schilde»
rij, welke de H. Lucas, in de Handelingen der Aposte-
len van de Kerk, in haar begin heeft afgemaald. De
geheele menigte der Geloovigen hadden maar een hart
en eene ziel, en niemand hunner bezat iets in het
bijzonder; maar zij hadden alles gemeen. Er waren
onder hen geene armen; want al degene, die landerijen
of huizen bezaten, verkochten die, bragten den priji
van hetgene, wat zij verkocht hadden, en legden dien
voor de voeten der Apostelen, en men deelde aan eenen
ieder uit, volgens hetgene, wat hij noodig had. De Ge-
loovigen volhardden in de leer van den Zaligmaker, in
de gemeenschap van het breken des broods, dat is, in
de deelneming van het II. Sacrament des Altaars, in de
gebeden. En wederom: Zij waren allen vereenigd: en
hetgene, wat zij bezaten, hadden zij onder elkander
gemeen; zij verkochten hunne bezittingen en hunne goe-
deren, en deelden die uit volgens hetgene, wat een'
ieder noodig had. Zij gingen dagelijks yereenigd yan