Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »5 )
de bezoeken der ledigloopers , noch verslapt en ver-^
flaamvd door den omgang raet wereldgeziode menschen."
De H. Augustinus had er geene minder achting voor,
zoo als men ziet door de twee verhandelingen, die hij
schreef over de verhevenheid van een gemeenschappelgk
leven, en die tot grondslag gediend hebben voor den
regel der Kanoniken. Deze manier van leven verslapte
vervolgens allengs, en zg was bijna geheel vervallen
door de vijandelijke invallen der barbaren, die in de
tiende eeuw de Kerken vernielden. Zij werd ten tijde
van den H. Petrus Damianus weder tot hare eerste
volmaaktheid gebragt, en degene, die haar volgden,
werden Kanoniken-Hegulieren, {Canonici reguläres)-, ge-
noemd.
CXXVII. HOOFDDEEL.
Beheering der Noormannen.
Het Jaar 912.
Niets is roemrijker voor de Kerk, en doet ons duide-
Igker de alvermogende bescherming van haar goddelgk
Hoofd zien, dan de bekeering der barbaarsche volken:
men wordt gesticht en in het Geloof versterkt, als men
ziet, dat in eene eeuw, waarin zij, ddor zoo vele on-
geregeldheden onteerd, hare krachten scheen te verlie-
zen; zg echter nog nieuwe Geloovigen aanwint, en woeste
volken, die vele verstoring in de Kerk gebragt hadden,
aan hare gehoorzaamheid onderwerpt. De Noormannen
hadden gedurende zeventig jaren Frankrgk verwoest,
toen het aan God behaagde, om dien stroom van ram-
pen te doen ophouden. De tgd, door de Voorzienigheid
bepaald tot de bekeering van dat volk, was gekomen,
en er schenen nog geene voorbereidsels te zijn tot deze
groote gebeurtenis. Rollon, de dapperste van hunne
Hoofden, scheen nog oorlogzuchtiger dan te voren. Ko-
ning Karel de Eenvoudige verkoos om met hem in on-
derhandeling te treden, hij bood hem de Provincie Neus/rle,