Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8 ) \
er door stichtte. De minste oneerbiedigheden b^ den
openbaren Godsdienst wekten zgnen gver op. Toen hg
eens zag, dat prins Hendrik, zijn broeder, onder de
Mis met Coenraad, hertog van Lotharingen sprak, be-
dreigde hij hen met Gods gramschap. Al die den Gods-
dienst lief had, was verzekerd van zijne gunsten, en
bg ondersteunde door zgne bescherming alle ondernemin-
gen, die de eer Gods ten doel hadden. Toen hij we-
der aan het hof kwam, vond hij er niets dan hetgene,.
wat tot godvruchtigheid konde opwekken: het was toen
eene school van koninklgke en christelgke deugden. De
H. Machtilda, moeder van den keizer, Otto zelf en
Adelaida , zgne gemalin, gaven, door hun geregeld ge-
drag , hunne welsprekende lessen van Godsdienst en van
godsvrucht aan de hovehngen, die met hen omgingen»
Alzoo gaf God, toen de ergernissen menigvuldig wei-
den, aan zgne Kerk heilige koningen, die haar in hare
bedruktheid troostten. Bhuno maakte zich, door eenige
kbosters te besturen, waarbg hg zijne wijsheid toonde,
en die hg weder onder eene naauwkeurige tucht bragt,
i)ereid tot het Bisschoppelgke ambt. Vervolgens op dei»:
Bisschoppelijken stoel van Keiden verheven, strekte hij
zgnen ijver uit, en trachtte om in geheel T>u.iischland
de godsvrucht weder te doen bloegen. Zgne eerste zorg
is geweest, in zgn geheel Bisdom den vrede en de een-
dragt te herstellen, en te bewerken, dat de openbare
Godsdienst overal met de behoorlijke welvoegelijkheid
▼errigt werd. De Keizer, zgn broeder, naar Italië ver-
trekkende, betrouwde hem , gedurende zijne afwezend-
heid, het bestuur over zgn rijk. Bruno nam dezen last
getrouwelijk waar: hg wist de pligten van eenen Vorst
met die van eenen Bisschop te vereenigen. Hg gebruikte
zgn gezag niet dan om goede inrigtingen te maken, om
de zwakken te beschermen, om den armen te hulp te
komen, om den goddeloozen schiik aan te jagen, en om
den vromen moed in te boezemen. Hij bouwde of ver»
beterde een groot aantal Kerken cn Kloosters. Hij ver-
kondigde het woord Gods, en verklaarde de heilige