Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 J
niet alleen van deze ongeoorloofde verbinJfenIs af; maar
daar men toen eene nationale Kerkvergadering hield,
kwam hij blootsvoets, met een grof kleed aan, en met
roeden in de hand, tot een teeken van onderwerping,
midden in de vergadering. Hg wierp zich voor de voe-
ten van zgnen Bisschop, die, zoo wel als de boeteling,
begon te weenen, en het banvonnis ophief. De Aposto •
lische kloekmoedigheid van den H. Dunstadus scheen
eenigen tijd daarna nog luisterijker uit. De koning, hoe
godsdienstig hg ook was, verviel tot eene groote misdaad,
üe H. Aartsbisschop ging terstond naar hem toe, en
stelde hem de gruwelijkheid van deszelfs zonde leven--
dig voor oogen. De koning, door deze vermaningen be-
wogen, vroeg hem al weenende, wat hij doen moest om
er vergiffenis van te verkrijgen. De Aartsbisschop leg-
de den vorst eene behoorlgke boete op, die hg volko?
men volbragt,
CXXIII. HOOFDDEEL^
Herstelling der tucht in Duitschland,
Het Jaar gSG,
Ten zelfden tgde arbeidden beroemde en godvreezehde
Bisschoppen, krachtig ondersteund door den keizer Otto ,
met denzelfden goeden uitslag, om de misbruiken in Duitsch-
land af te schaffen; maar niemand heeft het krachtda-
diger gedaan, dan de H. Bruno , Aartsbisschop van Keu-
len, des keizers broeder. Bhuno had eene, met zijne
geboorte overeenkomende opvoeding genoten. Toen hrj nog
maar vier jaren oud was, werd hij naar Utrecht gezon-
den, waar de Bisschop Baldericus, die zelf een ge-
leerd man was, voorname leermeesters had laten komen.
Hg maakte groote vorderingen in de wetenschappen;
maar nog veel grootere in de deugd. Zgn toeleg op de
letterkunde verhinderde in geenendeele zijne godsvrucht:
hij woonde gestadig de godsdienstoefeningen bij, en wel
met zoo groote ingetogenheid, dat hg al de aan wezenden