Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6 ) \
onderwees er de Geloovigen in de regels van het Chris-
telijke leven, en bewoog hen door sterke en zielroerende
vermaningen om allerlei deugden uit te oefenen. Hij
sprak met zoo groote zalving en kracht, dat het
scheen, dat men hem niet konde wederstaan. Hg was
onvermoeid, zonder ophouden, bezig om de ergernissen
uit te roeijen, om de verschillen te vereffenen, om de
haatdragenden tot verzoening over te halen. Hij rustte
van dezen zgnen aanhoudenden èn moeijelijken arbeid
niet uit, dan om in stilte te gaan bidden. Het voor-
naamste voorwerp van zijnen ijver was de hervorming der
Geestel'jkheid: hg haalde den koning over om degene,
die dezen heiligen staat, door hun wangedrag, onteer-
den, strengelijk te straffen, en hij kwam zoo verre, dat
hij denzelven deszelfs luister wedergaf; zoo dat zelfs de
aanzienlgkste huizen van Engeland het zich tot eer re-
kenden, als zi/ zagen, dat hunne kinderen den geestelij-
ken staat aannamen. De standvastigheid van Dbnstadus
evenaarde zijne werkzaamheid. Een der magtigste hee-
ren van het land had een bloedschandig huwelijk aan-
gegaan ; en wilde, schoon bij tot drie malen toe er o> ei-
gewaarschuwd was, zich niet scheiden. De H. Kerk-
voogd verbood hem den ingang tot de kerk. De graaf
beklaagde zich hierover bij den koning, en kreeg van
hem een bevel voor den Aartsbisschop, om ten zijnen
opzigte de kerkelijke straf in te trekken. De H. Uun.
sTADua stond verwonderd, dat een zoo godvreezende ko-
ning zich aldus had laten bediiegen, en vermaande den
graaf om boetvaardigheid te doen; maar ziende, dat hij
nog grammoediger werd, antwoordde hij kloekmoedig weg:
n Als ik zal zien, dat gij eene waarachtige boetvaardig-
heid doet, zal ik den koning met vermaak gehoorzamen ;
maar zoo lang als gij in uwe zonden halsstarrig voort-
gaat, zoo beware mij God, dat eenig sterfelijk mensch
mg de wet Gods doet schenden, en de kerkelijke straf-
fen ten spot te maken." De ernstige kloekmoedigheid ;
van den H. Bisschop bewoog eindelijk den schuldige tot '
een opregt berouw, de graaf onderwierp zich, en zag.