Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6 ) ;
en van vele anderen ten gevolge had. Hij ging naar t
Jiome , en bleef er twee volle jaren , zicli bezig houdende f
met het Rijk Gods te verkondigen, zelfs in het paleis i
van keizer Nero , alwaar hij vele menschen bekeerde. )
De andere Apostelen verspreidden zich ook in de on-
derscheidene Provinciën van het Romeinsche Rgk , om
er de zaligmakende leer van het Evangelie te verkondi-
gen. De bekeeringen waren in dat begin van de Kerk
zoo menigvuldig , en het licht van het Evangelie scheen
op zoo vele plaatsen , dat er op het einde van de eerste
eeuw, in het grootste deel van het Homeinsche Rijk,
Christenen waren. De Apostelen gaven aldus voor al-
lerlei volken , voor Joden en Heidenen, voor Grie-
ken en Barbaren , voor geleerden en ongeleerden, voor
onderdanen en vorsten getuigenis van de mirakelen van
den Zoon Gods, en voornamelijk van zijne verrijzenis;
mirakelen , die zij met hunne oogen gezien, met hunne
ooren gehoonf, en met hunne handen betast hadden, i
Zij hielden deze getuigenis staande zonder eenig voor-
deel, en tegen de redeneringen der menschelijke wijs-
heid, tot hunnen laatsten adem toe, en zij hebben de-
zelve met hun bloed bezegeld. De ongehoord snelle
uitbreiding van den Christelijken Godsdienst bewijst dui-
delijk , dat hij het werk Gods is. Het is een zigtbaar
wonder, waarvoor het ongeloof moet bezwijken, zoo het
zijne oogen voor het licht niet sluit Jesus Chhistüs
had voorzfgd , dat zijn Evangelie door de geheele we- :
reld zoude gepredikt worden : dit wonder moest terstond i
na zijnen dood gebeuren; Hij had gezegd, dat Hij, als i
men Hem van de aarde zoude verheven hebben, dat is ^
te zeggen, als men Hem zoude gekruist hebben, alle i
dingen tot zich zoude trekken. IJe Apostelen hadden i
hunnen loop nog niet voleindigd, en de H. Paulus zeide
reeds aan de Romeinen , dat het geloof door de geheele
w'ereld verkondigd was: hij zeide aan de Kolosnièrs,
dat het Evangelie van alle schepselen gehoord was, dat .
het door het Heelal verkondigd was, vrucht droeg en i
toenam. Inderdaad, eene bestendige oyerievering leert I