Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5 ) \
ven, die ze aan de handen der barbaren hadden weten
te ontrukken. Deze kostbare gedenkstukken zouden voor
eeuwig verloren zijn geweest, indiende Kerk geene zorg
gedragen had, oiu die tot de nakomelingschap over tc
brengen, lu haren schoot zijn de kleine vonken van
wetenschappen weder ontstoken geworden, en zg zijn
er weder met eenigen luister aangekweekt: men is aan
den Godsdienst niet alleen de gedurige en onafgebroken»'
overlevering der waarheden , die de regel van ons Ge-
loof en van onze zeden zijn, maar ook de nieuwe bloei
der letterkunde, het herstel der wetenschappen «n der
scliopne kunsten in Europa, verschuldigd.
C X X 11. II O O F D D E E L.
Jlerstelling der tucht in Engeland.
Het Jaar 942,
De Kerk, welke door den Geest Gods nooit verlaten
wordt; vindt in zich zelve, in de tgden van verslapping,
eenen oorsprong van leven, die haar herstelt, en haal-
baren vorigen ijver weder doet aannemen. De H. üdon
is door de Voorzienigheid op den eersten Bisschoppelijken
stoel van Engeland geplaatst geworden, om de tucht iu
dat Rijk te herstellen. Zoodra hij Aartsbisschop van
Kantelberg was geworden; maakte hg wijze verordeningen
tot onderrigting der Geestelijkheid, der Grooten en des
volks. Hij werd ondersteund door den koning Edmon ,
die den fl. Kerkvoogd in deszelfs inzigten behulpzaanr
was, en bekwame wetten uitgaf, om de goede orde we-
der te herstellen. Een volijverig Bisschop moet gewis
veel goeds stichten, ais hij door eenen godsdienstigen vorst
ondersteund wordt, üe H. üdon schafte ook aldus een
"groot aantal misbruiken af; en de H. Üumstadus, zgn
opvolger, voltrok het werk , hetwelk hij zoo gelukkiglijk
begonnen had. Deze H, KcAvoogd, met denzelfden geest
bezield , ziende , dat hij, uit hoofde van zijne zoo ver-
hevene waardigheid, verpligt was over al de kerken van
Engeland te waken, doorHfep al de steden van dat Rgk,
i
i