Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4 )
ons in het Geloof zouden doen wankelen, moeten zg;
in tegendeel, ons er in versterken: nooit bleek het zigf-
baarder, dat de Hand Gods de Kerk ondersteunt, en dat
zij geen bloot menschenwerk is. In het midden van zoo
vele wanorden bleef het Geloof altgd zuiver en onge-
schonden; God liet niet toe, dat de openbare Leering
iels voorstelde, hetwelk ook maar in het minste zou strg-
<len tegen de Christelijke zedeleer, of tegen het Catho-^
lijke Geloof. Men heeft nooit opgehouden, tegen de on-
deugden , en tegen de misbruiken te schreeuwen: in al
de Kerkvergaderingen herstelde men de wetten der ker-
kelijke tucht, en men deed al wat men konde, om die
weder te doen onderhouden. De goddelijke Voorzienig-
heid heeft vermaarde Heiligen opgewekt, die zich, met
ijver, tegen den stroom der boosheid hebben verzet.
Kindelgk, de Kerk heeft kracht genoeg gehad , niet
slechts om de wonden , die de barbaren haar hadden
loegehragt, te genezen, maar ook zelfs om die nieuwe
vervolgers te bekeeren, en om hen aan het juk van het
Kvangelie te onderwerpen. De woeste volken, die het
Uomeinsche Rijk hadden ten onder gebragt, zijn zelve,
wel verre van de Kerk te vernietigen, door de Kerk
overwonnen geworden. Het is waar; er was tgd noodig
ora de overblgfsels hunner oorspronkelijke harbaarschheid
te bedwingen, en om de onkunde, die zij hadden me-
degebragt, te doen ophouden; maar God heeft eindelijk
de Kerk doen zegepralen over de onkunde en over de
harbaarschheid; zoo als zij reeds had gezegepraald over
de vervolgingen en over de Ketterijen. De wetenschap-
pen en de kunsten vonden eene schuilplaats bij de Gees-
telijkheid en in de Kloosters. De huizen der Bisschop-
pen en der Geestelgken werden openbare scholen, al-
waar de smaak voor de letteroefening, en de zucht voor
tle schoone kunsten bewaard zijn gebleven. Terwgl de
Adellgken zich aan den wapendienst overgaven , en met
eenen vrrachtelnken blik neder zagen op de beoefening
der schoone wetenschappen, waren de Geestelgken en
de Monniken bezig om de oude werken over te schrij-