Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 265 )
VergïfFenïs hunner zwakheden vraagde PnoTius werd
gedagvaard; maar men moest hem tegedjnen zin er heên
leiden. Die schijnheilige gedroeg zich twendig alsof hij
geheel onschuldig was, en hij speelde d(ol van eenen ver-
drukten regtvaardige. Op de meeste vrsn, die men hem
deed, hield hij een diep stilzwijgen; als hgenoodzaakt was
te spreken, gebruikte hij in zijne antwoonn dezelfde woor-
den , die Jesus Christus ten tijde van zi lijden voor zgne
regters gesproken had. Hg is met verowaardiging terug
gezonden geworden. De laatste zitting ide talrijkste ge-
weest. De keizer met zijne twee zonen w)nde dezelve bij.
Men bevestigde er de besluiten van de Pauien Nicolaus en
'AuttiAnua voor den II. Ignatius en tegenPnoTius. Daar
deze wederregtelijke bciUnenier halsstarribleef, deed men
hem en deszelfs aanhangers in den ban. Vervolgens ver-
klaarde de keizer, dat zoo iemand te klaga had over de be-
sluiten der Kerkvergadering, hij nu zijne rëeaen moest voor
den dag brengen, omdat het, nadat de vergdering zoude ge-
scheiden zijn, aan niemand meer zoude u'ijstaan, er niet
aan te gehoorzamen, op straf van in zijnt ongenade te ver-
vallen. Eindelijk schreef men in naam derKerkvergadering
twee brieven, den eenen aan den Paus Acrianus onrhem te
verzoeken, om door zijn gezag de besluiten van de ïerkver.
gadering te bekrachtigen , en om die door al de Kerken van
het Westen te doen aannemen; den anderen aan alde Geloo.
vigen, om hen te vermanen om zich er aan te onderwerpen.
In het vervolg liet dc keizer Basilius zich door Photius be-
driegen, riep hem uit zijne ballingschap terug, e>x liet hem
wéder bezit yan den Patriarchalen Stoel nemen.
CXX. HOOFDDEEL.
Bemerhingen oyer de Ketterijen,
D^e ketterijen en de scheuringen zijn de tweede beproe;
ving , die de Kerk moest ondergaan. Daar moeten ook ket-
terijen zijn , zegt de Apostel, opdat degene, die opregt zijn ,
onder u bekend worden. De vervolging yan den kant der
l. Deel. ,12