Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 261 ) \
»lede in le nemen; als men hem hoorde, zoo was hel
liegen zijnen wil geschied, dat men hem verkozen had om
die verhevene plaats te bekleeden; hij had het uit al zij-
ne krachten tegen gegaan, men had hem geweld aange-
daan; het was onder het storten van eene beek vantra-
,inen, dat hij eindelijk had toegestemd om de oplegging
,,der handen te ontvangen. Hq voegde er bij, dat Iga-
jilh-ATios zich met volkomen vrqen wil naar een klooster
j begeven had, om er zqne dagen in eervolle rust te ein-
digen; dat zijn ouderdom en zqne zwakheden hem bier-
,(toe hadden doen besluiten. Bij dezen brief was nog een
iindere van den keizer zelven gevoegd, die al deze logens
f»bevestigde. Gedurende dien tqd, was Ionatids in eene
. vuile gevangenis opgesloten, waar men-hem zeer kwalijk
, 'behandelde. Met voornemen om hem ter dood te doen
.'brengen, beschuldigde men hem dat hij eene verraderij
.jtegen den Staat gesmeed had. Alhoewel men er niet één
[lenkel bewgs van konde bijbrengen, sloeg men hem in
■ ketenen, en zond hem in ballingschap naar Mgtilene,
op het eiland Lesbos, De Paus, die omtrent deze zaak
, in het geheel geen berigt van den kant van Ignatiu»
j lbekomen had, omdat zqne vijanden hem de vrijheid niet
: gelaten hadden van te schrqven, was op zijne hoede, en
[Iwilde, zonder een rijp onderzoek, niets omtrent de ver-
jskïezing van Photius besluiten. Hq besloot twee Afge-
'{vaardigden naar Konstantinopel te zenden, om naanw»
^ keurig naar die zaken te vernemen, en om er hem re-
, kenschap van te geven. De Afgevaardigden ontvingen
; onderweg geschenken van den keizer en vin Puotius ,
idie vooraf zochten om hen te verleiden. Toen zq te
[Konstantinopel waren gekomen, werden eq wel in het
(oog gehouden, en van alle gemeenschap afgezonderd,
lopdat zij niet zouden kunnen onderrigt worden omtrent
de geweldenarqen, die men den H. Ionatius had aange«
idaan. Men bedreigde hen met de zwaarste stralfen; zoo
zq Photius niet voor Patriarch zouden erkennen. Zij
Iwederstonden langen tijd, maar eindelqk garen zij toe,
en door de verzoeken, de beloften en de bedreigingen