Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 259 ) \
II onderdanen, die zeer aan hunne bggeloovigheden gehecht
I waren, oproerig te maken, wederhield hem nog: men
moest dezen vorst schrik aanjagen, om hem onder het
juk van het Evangelie te doen buigen. De gelegenheid
deed zich hiertoe op, eri zonder twgfel had de Voorzie-
^ nigheid het aldus beschikt. De koning deed eene zaal
I van zijn paleis beschilderen; daar hij ruw en woest van
]i aard was, had hij den schilder uitdrukkelijk bevolen,
-I om er een schrikverwekkend onderwerp te schilderen,
il Die schilder, die een Christen was, verbeeldde er het
|| laatste oordeel, en de strafFen der verdoemden, zoo ver-
ij schrikkelijk als het raaar mogelijk was, af De koning
I) zelf werd ijskoud van schrik bij de uitlegging van deze
ii afbeelding; hij besloot om de afgoderij te verzaken, en
3 deed aan Tueodora weten, dat hg maar naar eenen
I Dienaar van den Ghristelijken Godsdienst wachtte om ge-
I doopt te worden. De keizerin zond hem eenen Bisschop,
die hem 's nachts doopte. Ondanks al de voorzorgen, die
men nam om de zaak geheim te houden, verspreidde zich
er weldra het gerucht van. De i^u/^aren werden oproe-
rig, en kwamen het paleis aanvallen; maar de ko.iing,
vol van vertrouwen op den bijstand des Hemels , kwam
i aan het hoofd van zgne bedienden buiten, en joeg deze
menigte van oproerigen uit een. Hij schonk den muiters
vergiffenis, die eindelijk betere denkbeelden van den
Godsdienst kregen, en zelve hem omhelsden. Toen zond
de koning Afgezanten naar den Paus, als het Hoofd der
: Kerk, om van hem Dienaars van het Evangelie te ver-
■ zoeken, en om hem over vele zaken, die den Godsdienst
en de zeden betroffen, te raadplegen. De Paus jNicolaus
I., zag deze nieuwe Christenen , die van zoo verre geko-
, men waren, om door den H. Stoel onderwezen te wor-
den , met een teeder gevoel aan. Nadat hg hen met
eene vaderlijke genegenlieid had onthaald, beantwoordde
hij hunne vragen, en zond hen vol vreugde terug, door
twee Bisschoppen, die om hunne wgsheid ea deugd zeer
achtingwaardig waren, vergezeld.