Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 258 ) \
CXVI. HOOFDDEEL.
Beheering der Bulgaren.
Het Jaar 855.
De Bulgaren hadden in eenen oorlog, waarin zij zich
moesten verdedigen tegen Ïueophilus, keizer van het
Oosten, eenen zwaren slag verloren, en onder de gevan-
genen bevond zich de zuster van den overwonnenen ko-
ning. Deze prinses werd met de overige krijgsgevange-
nen naar Konstantinopel gevoerd, en men hield haar al-
daar acht en dertig jaren. In dezen langen loop van ja-
ren deed zg zich in den Christelijken Godsdienst onder-
wijzen , en werd gedoopt. Na den dood van den keizer,
regeerde zijne weduwe Theodora, in naam van haren
zoon Michaër,. Toen meende de koning der Bulgaren
eene gunstige gelegenheid te hebben om zijn verlies te
herstellen, en verklaarde haar den oorlog. Theodora
antwoordde kloekmoedig, dat, zoo hij op het grondge-
bied van het keizerrgk kwam, zij tegen hera zoude op-
trekken , en dat zg hoopte hem te overwinnen; maar
dat, schoon zelfs de overwinning zich voor hem mogte
verklaren, hij zich nog zoude moeten schamen, eene
vrouw bevochten te hebben. De koning, verwonderd o-
ver een zoo stoutmoedig antwoord, kreeg achting voor
Theodora : hij bood haar den vrede aan onder zekere
voorwarden, die aangenomen werden. Eene van deze
voorwaarden was, dat men aan de zuster van den koning
de vrgheid zoude wedergeven. De prinses, bg haren
broeder terug gekomen, sprak hem gedurig van den Chris-
telgken Godsdienst, en vermaande hem om dien te om-
helzen Deze redenen bragten den koning aan het twg-
felen , en de Hemel scheen met de prinses mede te wer-
ken. Door geheel Bulgarië kwam er eene besmettelgke
ziekte; de koning nam zijne toevlugt tot den God zgner
zuster, en terstond hield de geesel op. Na deze wonder-
bare zaak was de koning overtuigd; maar de vrees van zijne