Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 257 ) \
H. löVATius, Patriarch van Konstantinopel, gewijd was,
aannemen. Een treffend wonder, hetwelk de H. bisschop
deed, maakte, dat zijne onderwijzingen vele vruchten voort-
hragten: de vorst der /iussenhad het volk bijeen doen ko-
men , om te overleggen of zij hunnen ouden Godsdienst
zouden verlaten: men deed den Bisschop komen, en vraag-
de hem wat hij kwam leeren, üe H. Kerkvoogd toonde
het Evangelieboek, en verhaalde eenige mirakelen, zoo
( uit het Oude als uit het Nieuwe Verbond. Dat van de
; drie jongelingen in den gloeijenden oven maakte den le-
I vendigsten indruk op de vergaderde menigte, welke hem
! zeide: » Zoo gij ons een dergelijk wonder vertoont, zul-
ii len wij gelooven, dat gij ons de waarheid leert » Het
I is niet geoorloofd God te beproeven," hervatte de H.
I Bisschop: n zoo gij echter vast besloten hebt om zijne
magt te erkennen , elscht wat gij wilt, en Hg zal het u
: door zijnen Dienaar doen zien." De Russen eiscliten,
dat het boek, hetwelk hij in de hand had, in een vuur,
hetwelk zij zelve zouden aangestoken hebben, zoude ge-
worpen worden, en zij beloofden, dat zij, zoo het niet
verbrandde, Christenen zouden worden. Toen hief de Bis-
schop zijne oogen en handen hemelwaarts,en zeide : s Je-
sus , Zoon Gods! verheerlijk uwen H. Naam in tegenwoordig-
heid van dit volk'' Men wierp het boek in eenen bran»
denden oven, en liet het er langen tijd in liggen. Men
doofde daarna het vuur uit, en men vond er het boek
nog zoo geheel en ongeschonden als men het er ingewor-
pen had. Aanstonds vraagde hierop een gedeelte van het"
volk om gedoopt te worden, en ontving het Doopsel met
geestdrift. — God heeft van eeuw tot eeuw vernieuwd,
■en vernieuwt nog in onze dagen de mirakelen, die zich
bg de eerste stichting van den Christelijken Godsdienst
hebben doen zien. Gods arm is niet verkort, en als Hij
Zendelingen naar een nieuw volk zendt, doet Hij ten
hunnen dienste dezelfde mirakelen, welke bij de predi-
king der Apostelen geschied zijn. _ Weldomir is de eer-
ste Russische vorst geweest, die omtrent het jaar 989
den Christelijken Godsdienst heeft omhelsd.