Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 256 )
zeer ter harte lag, te voltooijen. Deze opkomende Kerk
leed gedurende eenigen lijd eenen geweldigen storm
door eenen inval der barbaren ; raaar het kostbare zaad,
hetwelk de H. Apostel er gezaaid had, ging in het vervolg
weder op , en bragt door den veelvuldigen arbeid van
zgne Opvolgers vruchten voort.
CXV. HOOFDDEEL,
Bekeering der Slaven en der Russent
Het Jaar 84a,
De Slaven, een harbaarsch volk , hetwelk een gedeelte
van Polen bewoonde, liepen dikwgls eenige landen van
het Oostersche keizerrijk af. Zg hadden gelegenheid om
den Ghristelijken Godsdienst te leeren kennen, en zij kre-
gen de begeerten om dien te omhelzen. Met dit voorne-
men begaven zg zich tot de keizerin Theodora, dit toen
in naam van haren zoon Michacj:,, nog een kind, het be-
wind voerde, en verzochten haar, hun eenen Zendeling
te zenden, om hen te onderwijzen. Zij beloofden, dat
zij, tot dankbaarheid voor deze weldaad, voortaan standvas-
tig aan het keizerlijk zouden gehecht zgn'. Die tol dit
zendelingschap werd verkozen, was Constantinus genoemd.
Zoodra hij bij dit volk was aangekomen, oefende hg zich
om hunne landtaal te leeren: hg vertaalde in deze taal
het Evangelie, en de andere deelen van de H. Schrift,
die hg het nuttigste oordeelde om de ongeloovigen fe on-
derwijzen. God zegende al zijnen arbeid, en zg werden
een Christen volk. De H. Adelbertus , de eerste Aarts*
bisschop van Maagdenburg is de beroemdsle Apostel det
Slaven geweest. IJe bekeering der Slaven opende eenen
ingang voor het Evangelie bij de Russen, hunne nabu-
ren : het licht van het Geloof brak er schielijk bij door.
De keizer Basilius maakte gebruik van dit opkomende
licht, om met hen een vredeverbond aan te gaan, en
nadat bij door geschenken hunne naluiirlijke woestheid
verzacht had, deed hij hen eenen Bisschop, die door den