Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 254 ) \
des Altaars, hetwelk hg met de grootste gevoelens vaa
godsvrucht ontving, als eene Teerspgs toedienen, en hij
gaf in het twee en zeventigste jaar van zijnen ouderdom
zijne ziel aan God over. Zoodanig is de christelgke dood
van den magtigsten der koningen van Frankrgk, van
eenen der ijverigste verdedigers der Kerk, van eenen
vorst geweest, dien de wereld onder het getal van hare
Helden, en de Godsdienst onder de Heiligen geplaatst Jieeft,
CXIV. HOOFDDEEL.
Bekeering der Denen en der Zweden.
Het Jaar 829.
Op de bekeering der Saksers volgde die van vele an-
dere volken, bij wie het licht van het Evangelie al meer
en meer opging. De H. Anscariub bragt het in Dene^ ji
marken en in Zweden. Deze H. Apostel was in Frank»
rijk geboren, en hij was in het Klooster van Corbia op-
gevoed. Nadat hij zich, in de afzondering, met den
Apostolischen geest vervuld had, werd hij door zijne
Oversten naar Denemarken gézonden, om er de inwo-
ners, die nog barbaren en afgodendienaren waren, door
het licht van het Geloof te verlichten. Zgn arbeid werd
er met eenen goeden uitslag bekroond, en het getal der
Geloovigen nam er van dag tot dag toe. Het krachtigst«
middel, welk hij gebruikte, om er de vrucht zgner prcr
diking duurzaam te maken, was, jonge slaven te koopen,
om hen in de vreeze Gods op te voeden, en hij kwara»'
zoo verre, dat hij er eene talrijke school vormde. Ter- •
wgl dit werk voorspoedig voortging, verzocht de koning -
van Zweden den keizer Lodewiik de goede om eenige
Zendelingen, om het Evangelie in zijne Staten te ver- i
kondigen. De keizer oordeelde het dienstig de H. Anscarius i
naar Zweden te zenden, en gaf hem tot medehelper
eenen anderen Monnik van Corbia, die zich aanbood om
hem in deze nieuwe zendelingschap te vergezellen- De
twee Zendelingen yerlrokkeu zamen, en namen vele ge-