Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 253 ) \
zerlijke kroon op het hoofd zette, terwijl al het volk
uitriep: » Lang leve en overwinne de zeer godvnlchtige,
doorluchtige, van God gekroonde, groote en vreedzame
keizer Karex. !" De Paus gaf ten zelven tijde de heilige
zalving aan den koning , en aan den prins Lodewiik
deszelfs zoon ; vervolgens bewees hij het eerste zijne hulde
aan den nieuwen keizer, door zich in het openbaar voor
hem neder te buigen. Aldus ging het Keizerrijk van het
Westen, hetwelk zijne oude meesters, om zoo te spre.
ken, verlaten had, tot de Franschen over, in den persoon
van eenen vorst, die door zijne dapperheid en door zijne
H godsvrucht in staat was om het den alouden roem , dien het
onder Constantinus en Theodosius gehad 'had, weder te
geven. De bescheidenheid, die deze groote vorst bg de»
ze gelegenheid aan den dag legde, zette aan zijne'
■waardigheid eenen nieuwen luister bg, en werd een
nieuwe titel om dezelve te verdienen. Eginhard , zijn
geheimschrgver , verzekert, dat deze vorst, toen hij van
de plegtigheid terug kwam, verklaarde, dat, zoo hg had
kunnen
voorzien hetgene, wat de Romeinen wilden doen,
hg dien dag, niettegenstaande den plegtigen Feestdag,
niet naar de Kerk zoude zijn gegaan. Hij gaf prachtige
geschenken aan de Hoofdkerk van den H. Petrus en aan
de andere Kerken van Rome; en hij vertrok na Paschen,
om naar Aken weder te _keeren. Met al de naburige
volken in vrede, wilde Chablejiagne het begin zgner
keizerlgke regering beroemd maken door eenen dubbe-
len gver voor het welzijn zijner volken, en om de on-
deugden uit te roegen: hg zond in de verscheidende ge-
westen zijner Staten koninklijke commissarissen, on een
naauwkeurig onderzoek te doen naar het gedrag der
ambtenaren, en om aan al degene, die in hun regt
mogten zijn te kort gedaan, een billijk regt fe doen we-
dervaren. Na deze laatste daad eener strenge geregtig-
heid, begon hij zich tot den dood te bereiden. De tijd,
dien God bestemd had om zoo vele deugden te beloonen,
naderde; deze groote vorst kreeg de koorts. Toen bet
gevaar vemieerdcrdo, liet hij zich het heilige Sacrament